Mobiele menu

Implementatie Cura binnen Zorgaccent

ZorgAccent hecht veel waarde aan de kwaliteit van palliatieve zorg. Uit evaluaties van een eerdere palliatieve scholing kwam naar voren dat professionals behoefte hebben aan ondersteuning bij het bespreken van casuïstiek. De zorg wordt steeds complexer, ook ten aanzien van de palliatieve zorg. Professionals vinden het moeilijk om met de cliënt en mantelzorg over de levensvragen te praten. Door de inzet van het CURA sluiten we mooi aan bij deze behoefte vanuit de professional.

Doel 

Het doel is dat professionals binnen Zorgaccent CURA actief inzetten als hulpmiddel. Doordat we ons afvragen of we het juiste doen, draagt dit bij aan de kwaliteit van de palliatieve zorg binnen Zorgaccent.

Aanpak/werkwijze 

Binnen ZorgAccent werken professionals met het aandachtsgebied palliatieve zorg. Deze professionals worden opgeleid tot CURA-trainer. Als vervolgstap wordt het CURA meegenomen in het huidige scholingsplan Palliatieve Zorg. Op maat voert de professional met het aandachtsgebied palliatieve zorg, CURA-ambassadeur, de gesprekken met de teams passende binnen onze werkwijze van zelfsturende teams. Na de scholing en de ondersteuning van de teams wordt het hulpmiddel als kader vastgesteld en is voor de teams terug te vinden in het opleidingsportaal zodat zij er structureel gebruik van kunnen maken. Tijdens het jaarlijks symposium Palliatieve Zorg komt het hulpmiddel CURA als onderwerp naar voren.

Samenwerkingspartners 

CURA wordt als hulpmiddel ingezet in de teams binnen de woonzorglocaties en de wijkverpleging. Ook de ondersteunende professionals zoals bijvoorbeeld de geestelijk verzorger, heeft hierbij een rol. Door als professional en als team goed te weten dat je het juiste doet, heeft dit naar verwachting ook effect op de samenwerking met de (huis)artsen. Hierdoor is de professional een goede sparringpartner voor de (huis)artsen.

Verwachte resultaten 

Ethiek is als thema het speerpunt binnen de palliatieve zorg. CURA sluit hier op aan. ZorgAccent verwacht hierdoor antwoord te geven op de behoefte die er is onder de professionals. De behoefte die voortkomt uit de vraag of we de juiste dingen doen.

Vervolg

Dit project is een vervolg van ‘De ontwikkeling en implementatie van een methodiek ter ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg’.

ZonMw en morele dilemma’s

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Daarbij is het ondersteunen van zorgverleners bij morele dilemma’s tijdens het verlenen van palliatieve zorg belangrijk. Deze ondersteuning helpt om stress te verminderen, samenwerking te versterken en weloverwogen keuzes te maken over hoe te handelen in bepaalde zorgsituaties. Het bespreekbaar maken van morele dilemma’s en te erkennen draagt bij aan een betere emotionele belasting en vermindering van stress, en goede passende zorg voor patiënt en naasten. Lees meer over ons onderwerp ondersteuning zorgnetwerk.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012410013
Looptijd: 25%
Looptijd: 25 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.M. Makaske
Verantwoordelijke organisatie:
ZorgAccent