Mobiele menu

Living Lab Lindenholt: de natuurlijke broedplaats voor de wijk

Dit living lab bouwt voort op het PARTIGAN-project. Het project doet onderzoek in de Nijmeegse wijk Lindenholt, waar veel inwoners wonen met een laag sociaaleconomische positie (SEP). Midden in deze wijk ligt burgerinitiatief ‘de Broederij’. Op deze ontmoetingsplaats is in 2021 de Tuinbrigade is gestart. Hier werken onderzoekers, woningcorporaties, het welzijnswerk, de zorgsector en de gemeente samen om een gezonde leefomgeving te realiseren voor kwetsbare burgers.

Doel

Wat is een goede rol- en taakverdeling tussen informele en formele partners? En hoe werk je duurzaam samen, zodat iedereen van de positieve effecten van een groene en sociale leefomgeving kan genieten? Het overkoepelende doel is de ontwikkeling van een duurzaam model voor groene en sociale burgerinitiatieven in Nijmegen waarbij aan een gezonde leefomgeving wordt gewerkt.

Aanpak/werkwijze

In het livinglab reflecteren burgerinitiatief, bewoners, woningcorporaties, welzijnswerk, zorgaanbieder, de gemeente en onderzoekers op hun samenwerking binnen de Tuinbrigade en werken verder aan verbreding en verdieping van de samenwerking. De insteek is daarbij: leren van elkaar en in interactieve bijeenkomsten samen het duurzame model voor de gezonde leefomgeving vormgeven. Er worden interviews gehouden, bijeenkomsten georganiseerd en er wordt een evaluatie uitgevoerd.

Samenwerkingspartners

De Tuinbrigade is een domeinoverstijgende samenwerking tussen woningcorporaties Portaal, Woonwaarts en Talis, welzijnsorganisatie Bindkracht10, gemeente Nijmegen en de Broederij. De rol van de woningcorporaties is erg vernieuwend. Zij lijken nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen, die verdergaan dan de woningen zelf, namelijk naar de leefbare buurt en sociale cohesie. Dit living lab biedt een kans om het nieuwe samenwerkingsverband met woningcorporaties, welzijnswerk, burgerinitiatief en de gemeente binnen de Tuinbrigade verder te versterken en ieders rol te verhelderen. Bij het project zijn ook Driestroom en Wageningen University and Research aangesloten.

(Verwachte) Resultaten

De verwachte resultaten zijn een overzicht van de werkzame elementen in domeinoverstijgende samenwerking, een beschrijving van een duurzaam model voor samenwerking, en trainingsmateriaal om de lessen te delen met andere wijken en steden. Dit project is daarmee zeer relevant voor de eindgebruikers: het biedt een onderbouwing voor de rol die een initiatief zoals de Broederij kan spelen voor de wijk, welzijn en participatie van bewoners, het vergroot de zichtbaarheid van de Broederij als een duurzame samenwerkingspartner, en geeft samenwerkingspartners materiaal in handen om deze aanpak uit te rollen naar andere locaties.

Dit living lab bouwt voort op het PARTIGAN project uit de ronde Maak ruimte voor gezondheid.

Hoe kunnen gemeenten bij gebiedsontwikkeling rekening houden met de gezondheid van inwoners? Drie Living Labs ondersteunen gemeenten door het inzetten van instrumenten en maatregelen voor een gezonde leefomgeving. Hierbij werken zij samen over de domeinen heen. De opgedane kennis is direct toepasbaar in de praktijk.

De resultaten nemen we mee in ons subsidieprogramma Gezonde Leefomgeving Integrale Aanpak.

Kenmerken

Projectnummer:
10820012210004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. ir. L. Vaandrager
Verantwoordelijke organisatie:
Wageningen University & Research