Mobiele menu

Oog voor Naasten (ON2) - ZW

Zorgorganisaties Evean en Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) constateerden dat zij nog kunnen verbeteren op het bieden van zorg aan naasten en nabestaanden en dat dit meer onderdeel van standaardzorg moet zijn. Naasten hebben vaak een sleutelrol en bieden, ongeacht de plaats waar de patiënt verblijft, ondersteuning en zorg aan hun zieke dierbare. Beide organisaties gaven al aandacht aan zorg voor naasten en nabestaanden maar nog zonder geborgde methodieken, beschikbare instrumenten of uniforme werkwijze. Daarnaast ontbreekt vaak de tijd, het geld en de middelen om daadwerkelijk de zorg aan naasten en nabestaanden te kunnen bieden.

Doel

Met het toepassen van de Oog voor Naasten en Nabestaanden-methodiek (ON2-methodiek) willen Evean en de SMD een verbeterslag maken in het bieden van zorg voor naasten en nabestaanden. Door deze toepassing komt er tijd, geld en middelen vrij om deze verbeterslag te maken. Met de train-de-trainer methode leiden we zorgverleners op en nemen we de methodieken en instrumenten op in het beleidsplan palliatieve zorg. Daarnaast geeft ON2 de mogelijkheid om de nazorg van nabestaanden ook financieel te kunnen verantwoorden.

Aanpak/werkwijze

De uitvoering van het project bestaat uit een opstartfase en de implementatiefase. In de opstartfase stellen we de projectgroep samen, vind er een kick-off bijeenkomst plaats en zetten we vragenlijsten uit onder zorgverleners en nabestaanden (0-meting). De projectambassadeur organiseert de ‘naastenjourneyworkshop waarin we knelpunten bespreken en input ophalen wat we vervolgens gebruiken voor het opstellen van een implementatieplan.

Op basis van de gestelde doelen in het implementatieplan organiseren wij een klinische les voor zorgverleners van de geïncludeerde afdelingen. Hierin scholen we alle medewerkers/vrijwilligers in de ON2-methodiek. De klinische les is tevens startpunt voor de implementatiefase waarin men aan de slag gaat met het uitvoeren van de gestelde doelen en deze tussentijds evalueert.

Resultaten

De opstart van het project verliep moeizaam door de tussenkomst/nasleep van Corona. De verhoogde druk op de zorg en uitval van personeel zorgde ervoor dat onder andere de kick-off bijeenkomsten niet door konden gaan. Tevens was het een uitdaging om bijeen te komen met de projectgroepen.

Al me al startte het project daarom later. Voor zowel Evean als de SMD geldt dat zij enkel de opstartfase van het project doorliepen/startten. Omdat het project vroegtijdig is stopgezet bij zowel Evean als de SMD, lukte het niet om de gestelde doelen (volledig) te behalen. Evean gaf aan veel waarde te hechten aan het thema en de intentie te hebben om het plan van aanpak (implementatieplan) wat er ligt op een rustiger moment alsnog uit te gaan voeren. Binnen de SMD is er bekendheid gegeven aan de toolkit van ON2 en zien ook zij nog steeds het belang in van het opnemen van deze methodiek in beleid, maar ook hier is daar op dit momenten niet voldoende draagvlak en draagkracht voor.

Vanuit de Netwerken Palliatieve Zorg Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland blijven we zijdelings betrokken bij het onderzoeksproject om de ontwikkelingen hierin te volgen en de resultaten te delen (zoals aandacht geven aan de toolkit ON2).

ZonMw en Oog voor naasten

Met ons programma Palliantie zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Naast aandacht voor het ondersteunen van de patiënt, hebben we oog voor de positie van de mantelzorger en naaste. Wij zetten in op samenwerking tussen mantelzorger en zorgverlener bij de zorg voor een patiënt. En op onderzoek naar ondersteuning van overbelasting, morele dilemma’s en rouw. Lees meer hierover op ons thema ondersteuning zorgnetwerk.

Kenmerken

Projectnummer:
844001936
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Y. Goudsblom
Verantwoordelijke organisatie:
Zorgoptimalisatie Noord-Holland (ZONH)