Mobiele menu

ParkinsonSupport; palliatieve zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson en hun naasten

Projectomschrijving

Palliatieve zorg voor mensen met de Ziekte van Parkinson (ZvP) is een onontgonnen gebied. De ZvP is een complexe chronische ziekte waarvoor geen genezing mogelijk is. De behandeling is gericht op verbeteren van kwaliteit van leven en verlichten van symptomen. De raakvlakken tussen de Parkinsonzorg en palliatieve zorg zijn groot. Toch ontvangen veel patiënten inadequate palliatieve zorg.

Doel

We willen de zorg verbeteren voor parkinsonpatiënten in de laatste levensfase en hun naasten.

Aanpak/werkwijze

In het project ParkinsonSupport hebben we:

  • Ervaringen, wensen en behoeften van parkinsonpatiënten, naasten en zorgverleners rondom de laatste levensfase verhelderd.
  • Inzicht gekregen in de huidige zorg in de laatste levensfase.
  • Concrete handvatten voor markering van palliatieve zorg ontwikkeld.
  • In een aantal regionale duonetwerken (netwerken ParkinsonNet en Netwerken Palliatieve Zorg) een verbinding gecreëerd tussen betrokken professionals.
  • Onze opgedane kennis en expertise aangewend om bij te dragen aan de actualisatie van de multidisciplinaire richtlijn 'Ziekte van Parkinson'.

Samenwerkingspartners

We werken samen met Stichting ParkinsonNet, Parkinsonvereniging, Buurtzorg Nederland en ZZG Zorggroep Nijmegen. 

Resultaten

Er zijn verschillende kennisproducten en resultaten, zoals een korte film, een hoofdstuk in een richtlijn, een signaleringshulpmiddel (de RADPAC-PD) en een e-learning. Deze inzichten en producten worden direct gebruikt, ook in bij- en nascholingen.

Het werd duidelijk dat veel neurologisch of in Parkinson geschoolde zorgverleners behoefte hebben aan kennis over palliatieve zorg. Daarom is vanuit het project en in samenwerking met experts en ParkinsonNet een innovatieve multidisciplinaire blended learning ontwikkeld; een combinatie van een e-learning en een netwerkbijeenkomst voor zorgverleners. Bij deze laatste sluiten ook professionals uit de palliatieve zorg aan.

Netwerken binnen ParkinsonNet kunnen zich inschrijven via de website parkinsonsupport.nl. Vervolgens kunnen de professionals die ingeschreven zijn de e-learning volgen, waarna een bijeenkomst volgt die samen georganiseerd wordt met het regionale Netwerk Palliatieve Zorg. Op dit moment is de blended learning ontwikkeld en ingericht op de specifieke behoeften van Parkinsonzorgverleners waar het de palliatieve zorg betreft. De professionals in de palliatieve zorg, die specifieke kennislacunes ervaren op het gebied van zorg voor mensen met Parkinson, kunnen hiervoor contact opnemen met de regionale netwerken binnen ParkinsonNet en/of het team van ParkinsonSupport.

Vervolg

Er is een vervolgproject ParkinsonSupport; van A naar Beter.

Afbeelding

Parkinsonverpleegkundige en onderzoeker Herma Lennaerts en projectleider Marieke Groot verwerkten de resultaten in een korte film met adviezen voor patiënten. Lennaerts: 'Zorgverleners hebben hiermee een handvat om het gesprek aan te gaan.'

> Lees het interview

ZonMw en mensen met een chronische ziekte

Dit project financierden we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, aansluitend op hun wensen en behoeften. We stimuleren verbetering in de palliatieve zorg door samen met partijen uit beleid, onderzoek, praktijk en het onderwijs te investeren in kennisontwikkeling, verdere professionalisering van de palliatieve zorg en kennisbenutting van ontwikkelde resultaten. Lees meer op onze website over chronische ziekten

Verslagen


Eindverslag

Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson (ZvP) is een onontgonnen gebied. De ZvP is een complexe chronische ziekte waarvoor geen genezing mogelijk is. De behandeling is gericht op verbeteren van kwaliteit van leven en verlichten van symptomen. Hiermee zijn de raakvlakken tussen de parkinsonzorg en palliatieve zorg groot. Toch ontvangen veel patiënten inadequate palliatieve zorg. Het project ParkinsonSupport heeft zich gericht op het aanpakken van een aantal knelpunten waardoor in de zorg voor parkinsonpatiënten en naasten in de laatste levensfase daadwerkelijk verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. We hebben: * ervaringen, wensen en behoeften van parkinsonpatiënten en naasten mbt de laatste levensfase verhelderd; * ervaringen, wensen en behoeften van betrokken zorgverleners mbt de laatste levensfase verhelderd; * inzicht gekregen in de huidige (multidisciplinaire en multidimensionele) zorg in de laatste levensfase; * concrete handvatten voor markering van palliatieve zorg tbv patiënten en zorgverleners ontwikkeld; *in een aantal regionale duo-netwerken (ParkinsonNet & Palliatieve zorg)een verbinding gecreëerd tussen betrokken professionals. * onze opgedane kennis en expertise aangewend om bij te dragen aan de update van de multidisciplinaire richtlijn 'Ziekte van Parkinson'
Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson (ZvP) is een onontgonnen gebied. De ZvP is een complexe chronische ziekte waarvoor geen genezing mogelijk is. Patiënten kampen met een complex en invaliderend scala van motorische symptomen (tremor, stijfheid) en niet-motorische symptomen (slaapproblemen, dementie). Het klinische beeld varieert sterk van patiënt tot patiënt; parkinsonzorg is dus (multidisciplinair) maatwerk. De behandeling is gericht op verbeteren van kwaliteit van leven en verlichten van symptomen. Hiermee zijn de raakvlakken tussen de parkinsonzorg en palliatieve zorg groot. Toch ontvangen veel patiënten inadequate palliatieve zorg. Een mogelijke verklaring is dat, i.t.t. de korte periode van plotselinge en snelle achteruitgang zoals zich voordoet bij ongeneeslijke kanker, het bij de ZvP gaat om een ziekte met een sluipend progressief karakter. Hierdoor is onduidelijk wanneer sprake is van de ‘laatste levensfase’, en bij wie palliatieve zorg is geïndiceerd. Dit leidt praktijk tot ernstige onderbehandeling en onnodig lijden. Het verbeteren van palliatieve zorg voor mensen met de ZvP is van cruciaal belang voor de patiënten (50.000 in Nl), maar ook voor mensen met andere chronische aandoeningen die een vergelijkbaar complex en sluipend progressief beloop hebben. De kennis over palliatieve zorg voor parkinsonpatiënten en hun naasten is beperkt. In de laatste levensfase ontstaan vaak symptomen als immobiliteit, vermoeidheid, pijn, dementie.1-3 Het is echter onduidelijk hoe het ziektebeloop in de laatste levensfase eruitziet, en wat zorgbehoeften zijn. Een recent rapport van de Parkinson Vereniging beschrijft diverse schrijnende problemen tijdens de laatste levensfase. Patiënten blijken weinig kennis te hebben en zorgverleners zijn vooral aan het ‘doen’, maar nauwelijks in gesprek over het levenseinde. De zorg wordt dan ook als ontoereikend ervaren. Samenvattend zijn er 4 knelpunten: 1) Onvoldoende kennis over wensen en ervaringen van parkinsonpatiënten en naasten in de laatste levensfase 2) Patiënten worden niet herkend wanneer ze in de laatste levensfase komen. Door het ontbreken van het markeringspunt vindt geen/beperkte proactieve zorgplanning plaats. Daarnaast kan onvoldoende geanticipeerd worden op mogelijke problemen van patiënten en naasten 3) De multidisciplinaire en multidimensionele zorg in de laatste levensfase is niet afgestemd op behoeften van patiënt en naasten. Onduidelijk is waaruit de zorg bestaat, welke zorgverleners betrokken zijn en welke palliatieve zorg interventies (kunnen) worden ingezet.5 Hierdoor worden complicaties of comorbiditeit gemist 4) Landelijk werken > 3000 Parkinsonexperts in regionale ParkinsonNet netwerken. Daarnaast zijn er regionale netwerken palliatieve zorg, consultatieteams en verpleegkundigen “palliatieve zorg” in de thuiszorg. Deze specifieke groepen zorgverleners werken maar zeer beperkt samen, waardoor de zorg voor patiënten gefragmenteerd en suboptimaal is. Het ParkinsonSupport-project heeft als doel zorg voor parkinsonpatiënten en naasten in de laatste levensfase te verbeteren. Het project is een samenwerking tussen ParkinsonNet, Expertisecentrum Palliatieve zorg Radboudumc, de Parkinson Vereniging, Parkinsoncentrum Radboudumc, ZZG Zorggroep, Buurtzorg Nederland. Gezamenlijk willen we: - ervaringen, wensen en behoeften van parkinsonpatiënten en naasten m.b.t. de laatste levensfase verhelderen - idem, voor betrokken zorgverleners - inzicht krijgen in de huidige (multidisciplinaire en multidimensionele) zorg in de laatste levensfase - bieden van concrete handvatten voor markering, organisatie en inhoud van palliatieve zorg t.b.v. patiënten en zorgverleners, in de vorm van een handreiking - een duurzame verbinding creëren tussen ziektespecifieke netwerken (zoals ParkinsonNet) en netwerken van professionals in en experts palliatieve zorg - een aanzet geven tot opschaling van onze voorgestelde werkwijze, zowel binnen Parkinsonzorg (landelijke implementatie) als

Samenvatting van de aanvraag

Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson (ZvP) is een onontgonnen gebied. De ZvP is een complexe chronische ziekte waarvoor geen genezing mogelijk is. Patiënten kampen met een complex en invaliderend scala van motorische symptomen (tremor, stijfheid) en niet-motorische symptomen (slaapproblemen, dementie). Het klinische beeld varieert sterk van patiënt tot patiënt; parkinsonzorg is dus (multidisciplinair) maatwerk. De behandeling is gericht op verbeteren van kwaliteit van leven en verlichten van symptomen. Hiermee zijn de raakvlakken tussen de parkinsonzorg en palliatieve zorg groot. Toch ontvangen veel patiënten inadequate palliatieve zorg. Een mogelijke verklaring is dat, i.t.t. de korte periode van plotselinge en snelle achteruitgang zoals zich voordoet bij ongeneeslijke kanker, het bij de ZvP gaat om een ziekte met een sluipend progressief karakter. Hierdoor is onduidelijk wanneer sprake is van de ‘laatste levensfase’, en bij wie palliatieve zorg is geïndiceerd. Dit leidt praktijk tot ernstige onderbehandeling en onnodig lijden. Het verbeteren van palliatieve zorg voor mensen met de ZvP is van cruciaal belang voor de patiënten (50.000 in Nl), maar ook voor mensen met andere chronische aandoeningen die een vergelijkbaar complex en sluipend progressief beloop hebben. De kennis over palliatieve zorg voor parkinsonpatiënten en hun naasten is beperkt. In de laatste levensfase ontstaan vaak symptomen als immobiliteit, vermoeidheid, pijn, dementie.1-3 Het is echter onduidelijk hoe het ziektebeloop in de laatste levensfase eruitziet, en wat zorgbehoeften zijn. Een recent rapport van de Parkinson Vereniging beschrijft diverse schrijnende problemen tijdens de laatste levensfase. Patiënten blijken weinig kennis te hebben en zorgverleners zijn vooral aan het ‘doen’, maar nauwelijks in gesprek over het levenseinde. De zorg wordt dan ook als ontoereikend ervaren.4 Samenvattend zijn er 4 knelpunten: 1) Onvoldoende kennis over wensen en ervaringen van parkinsonpatiënten en naasten in de laatste levensfase 2) Patiënten worden niet herkend wanneer ze in de laatste levensfase komen. Door het ontbreken van het markeringspunt vindt geen/beperkte proactieve zorgplanning plaats. Daarnaast kan onvoldoende geanticipeerd worden op mogelijke problemen van patiënten en naasten 3) De multidisciplinaire en multidimensionele zorg in de laatste levensfase is niet afgestemd op behoeften van patiënt en naasten. Onduidelijk is waaruit de zorg bestaat, welke zorgverleners betrokken zijn en welke palliatieve zorg interventies (kunnen) worden ingezet.5 Hierdoor worden complicaties of comorbiditeit gemist 4) Landelijk werken > 3000 Parkinsonexperts in regionale ParkinsonNet netwerken. Daarnaast zijn er regionale netwerken palliatieve zorg, consultatieteams en verpleegkundigen “palliatieve zorg” in de thuiszorg. Deze specifieke groepen zorgverleners werken maar zeer beperkt samen, waardoor de zorg voor patiënten gefragmenteerd en suboptimaal is Het ParkinsonSupport-project heeft als doel zorg voor parkinsonpatiënten en naasten in de laatste levensfase te verbeteren. Het project is een samenwerking tussen ParkinsonNet, Expertisecentrum Palliatieve zorg Radboudumc, de Parkinson Vereniging, Parkinsoncentrum Radboudumc, ZZG Zorggroep, Buurtzorg Nederland. Gezamenlijk willen we: - ervaringen, wensen en behoeften van parkinsonpatiënten en naasten m.b.t. de laatste levensfase verhelderen - idem, voor betrokken zorgverleners - inzicht krijgen in de huidige (multidisciplinaire en multidimensionele) zorg in de laatste levensfase - bieden van concrete handvatten voor markering, organisatie en inhoud van palliatieve zorg t.b.v. patiënten en zorgverleners, in de vorm van een handreiking - een duurzame verbinding creëren tussen ziektespecifieke netwerken (zoals ParkinsonNet) en netwerken van professionals in en experts palliatieve zorg - een aanzet geven tot opschaling van onze voorgestelde werkwijze, zowel binnen Parkinsonzorg (landelijke implementatie) als voor andere patiëntengroepen waarbij sprake is van sluipend progressieve ziektebeelden. Onze aanpak 1) Een retrospectief mixed methods onderzoek bij nabestaanden en zorgverleners, om inzicht te krijgen in wat er plaatsvond in de laatste levensfase 2) Een multiple-case study-design zal gebruikt worden om bij patiënten en naasten inzicht te krijgen in het daadwerkelijke beloop van de laatste levensfase 3) Het organiseren van bijeenkomsten voor 3 regionale duonetwerken (ParkinsonNet & Palliatieve zorg) De kennis die we opdoen zetten we in om patiënten en zorgverleners betere handvatten te geven. Hiervoor schrijven we een Handreiking Palliatieve Zorg voor Parkinson. Vervolgens wordt de Handreiking geïmplementeerd in nogmaals 3 regionale duonetwerken. Bij aangetoond succes kan de werkwijze snel geïmplementeerd worden in de andere regio's van het landelijke ParkinsonNet. Daarnaast kan de werkwijze uitstekend dienen als model voor een breed spectrum aan andere chronische aandoeningen.

Kenmerken

Projectnummer:
844001208
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C.M. Groot
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc