Mobiele menu

ParkinsonSupport; van A naar Beter

Projectomschrijving

De ziekte van Parkinson is een ziekte met een enorme impact op de kwaliteit van leven van zowel patiënten als hun naasten. Mensen met de ziekte van Parkinson hebben te kampen met een breed scala aan problemen. Aandacht voor goede palliatieve zorg voor deze specifieke doelgroep is noodzakelijk, maar ontbreekt vaak.

Doel

Handvatten bieden om de palliatieve zorg voor mensen met Parkinson en hun naasten te verbeteren.

Aanpak/werkwijze

In dit project ontwikkelden en evalueerden we een interventie voor proactieve zorgplanning en zorgcoördinatie in de palliatieve zorg voor mensen met Parkinson. In 2 ziekenhuizen leidden we verpleegkundig specialisten op om met deze interventie te werken. Daarnaast ontwikkelden we  een blended learning met als doel de kennis over palliatieve zorg bij Parkinson te vergroten van zorgverleners. Hierin werkten de netwerken ParkinsonNet en de netwerken Palliatieve zorg samen. Tevens is gewerkt aan betere informatie voor mensen met de ziekte van Parkinson en naasten en is er een richtlijn tot stand gekomen.

Resultaten

Aan de haalbaarheidsstudie deden 27 mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten mee. Uit onze evaluatie bleek dat patiënten en hun naasten de interventie als ondersteunend ervaren, maar ook confronterend. Ondersteunend in het bespreken, nadenken en vastleggen van wensen en behoeften voor de huidige- en toekomstige zorg. En confronterend vanwege het stil staan bij het verlies van functies, activiteiten, het nadenken over de dood, of over lastige beslissingen. Verder ontwikkelden we voor patiënten en hun naasten een ‘Gesprekshulp late fase voor mensen met een atypische parkinsonisme’ en het ParkinsonSupport plan. Het ParkinsonSupport plan is een proactief zorgplan waarin mensen hun wensen en behoeften ten aanzien van de huidige en toekomstige zorg kunnen vastleggen. Ook ontwikkelden we een richtlijnmodule over palliatieve zorg bij Parkinson, die handvatten biedt om de zorg nu en in de toekomst blijvend te verbeteren.

Vervolg

Dit is een vervolgproject van ParkinsonSupport; palliatieve zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson en hun naasten.

Afbeelding
Vrouw in rolstoel met Parkinson in gesprek met zorgverlener

Mensen leven gemiddeld zo’n 17 jaar met Parkinson, zegt Herma Lennaerts, senior onderzoeker ParkinsonSupport bij het Radboudumc. Hoe en wanneer start je het gesprek over zorg- en behandelwensen? Lees hoe het ParkinsonSupport plan daarbij helpt. 

> Lees het interview

ZonMw en palliatieve zorg voor mensen met Parkinson

Dit project financierden we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, zoals mensen met Parkinson, en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, aansluitend op hun wensen en behoeften. We stimuleren verbetering in de palliatieve zorg door samen met partijen uit beleid, onderzoek, praktijk en het onderwijs te investeren in kennisontwikkeling, verdere professionalisering van de palliatieve zorg en kennisbenutting van ontwikkelde resultaten.

Producten

Titel: “How Long Can I Carry On?” The Need for Palliative Care in Parkinson’s Disease: A Qualitative Study from the Perspective of Bereaved Family Caregivers
Auteur: Herma Lennaerts-Kats,*, Anne Ebenau, Maxime Steppa, Jenny T. van der Steen, Marjan J. Meinders, Kris Vissers, Marten Munneke, Marieke Groot and Bastiaan R. Bloem
Magazine: Journal of Parkinson's Disease
Titel: Palliative care for persons with Parkinson's disease: a qualitative study on the experiences of health care professionals
Auteur: Herma Lennaerts, Maxime Steppe, Marten Munneke, Marjan J. Meinders, Jenny T. van der Steen, Marieke Van den Brand, Dorian van Amelsvoort, Kris Vissers, Bastiaan R. Bloem & Marieke Groot
Magazine: BMC palliative care
Titel: RADPAC-PD: A tool to support healthcare professionals in timely identifying palliative care needs of people with Parkinson’s disease
Auteur: Herma Lennaerts-Kats, Jenny T. van der Steen, Zefanja Vijftigschild, Maxime Steppe, Marjan J. Meinders, Marten Munneke, Bastiaan R. Bloem, Kris C.P. Vissers, Marieke M. Groot
Magazine: PLoS ONE
Titel: Dementia and Parkinson's Disease: Similar and Divergent Challenges in Providing Palliative Care
Auteur: Jenny T. van der Steen 1,2*, Herma Lennaerts 3 , Danny Hommel 4,5 , Bertie Augustijn 6 , Marieke Groot 7 , Jeroen Hasselaar 7 , Bastiaan R. Bloem 4 and Raymond T. C. M. Koopmans 2,8,9
Magazine: Frontiers in neurology
Titel: Palliative care for people with Parkinson’s Disease and their family caregivers
Auteur: Herma H. Lennaerts
Titel: The effect of a multidisciplinary blended learning program for health care professionals in palliative care for people with Parkinson’s disease
Auteur: Herma Lennaerts-Kats; Anne Ebenau; Silvia Kanters; Bastiaan R. Bloem; Kris C.P. Vissers; Bauke W. Dijkstra; Marjan J. Meinders; Marieke M. Groot.
Magazine: Palliative Medicine
Titel: NIEUW: Het ParkinsonSupport Plan
Auteur: Herma Lennaerts
Titel: Eindrapport Blended Learning, ParkinsonSupport
Auteur: Herma Lennaerts, Marieke Groot Namens alle projectpartners
Titel: AANDACHT VOOR PALLIATIEVE ZORG BIJ PARKINSON
Auteur: Redactie PN Magazine
Titel: FLYER. Palliative care for people with Parkinson’s disease and their family caregivers
Auteur: Herma H. Lennaerts - Kats
Titel: SAMEN MEER KENNIS OVER PALLIATIEVE ZORG EN PARKINSON
Auteur: Tefke van Dijk
Titel: Gesprekshulp voor de late fase van atypisch parkinsonisme
Auteur: * Martha Huvenaars, Verpleegkundig specialist, Expertise centrum voor Parkinson en Bewegingsstoornissen Radboudumc * Mirthe Ponsen, Neuroloog Meander Medisch Centrum * Herma Lennaerts, MSc, Radboudumc & ParkinsonNet * Miriam Leenders, Parkinson Vereniging * Drs. Jelly Nooi, specialist ouderengeneeskunde, Silverrade - Lyvore
Titel: Het ParkinsonSupport Plan
Auteur: Het ParkinsonSupport Plan is in een breed samenwerkingsverband tot stand gekomen. Betrokkenen: Radboudumc - Parkinson Vereniging - diverse patientonderzoekers - diverse inhoudelijk experts
Titel: Palliatieve zorg bij de ziekte van Parkinson
Auteur: Werkgroep onder voorzitterschap van Prof. dr. T. (Teus) van Laar (voorzitter), neuroloog, NVN
Titel: Richtlijn Ziekte van Parkinson
Auteur: INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Neurologie Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen IN SAMENWERKING MET Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk Ergotherapie Nederland Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlands Instituut van Psychologen Nederlandse Vereniging van Diëtisten Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Nederland
Titel: INTERVENTIE EN TRAININGSPROTOCOL voor de verpleegkundig specialist
Auteur: Projectteam ParkinsonSupport
Titel: Winter in coming
Auteur: H. Lennaerts, M. Groot

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Naar schatting hebben 50.000 mensen in Nederland de ziekte van Parkinson (zvP). De prevalentie neemt de komende jaren vanwege de vergrijzing toe. Ook worden de zorgvragen complexer vanwege de toegenomen levensverwachting en de daarmee samengaande toename in co- en multimorbiditeit. De zvP heeft een enorme impact op alle aspecten van het (dagelijks) leven. Naarmate de ziekte vordert krijgen patiënten te maken met uiteenlopende symptomen zoals immobiliteit, vermoeidheid, pijn, incontinentie en dementie.

Genezing van de ziekte is niet mogelijk en patiënten sterven vaak aan de gevolgen van de ziekte en altijd met de ziekte. Palliatieve zorg moet in de gevorderde fase een belangrijk onderdeel zijn in de zorg. Uit onderzoek blijkt echter dat zowel patiënten en mantelzorgers als veel zorgverleners weinig kennis hebben van palliatieve zorg. Slechts een kleine groep patiënten blijkt daadwerkelijk palliatieve zorg te krijgen, ondanks vaak schrijnende problematiek in de laatste fase van de ziekte. Coördinatie van (palliatieve) zorg blijkt volstrekt onvoldoende.

Uit studies naar de ervaringen van mantelzorgers blijkt dat zij zich vaak eenzaam voelen in de zorg voor hun naaste met de zvP. Vooral partners ervaren enorme druk omdat naast een forse zorgbelasting ook de relatie verandert. Daarnaast blijkt dat mantelzorgers al een rouwproces doormaken voordat de patiënt is overleden (pre-death grief). Ook zorgverleners ervaren knelpunten in de palliatieve zorg voor mensen met de zvP. Belangrijke problemen zijn de moeilijkheid van het markeren van de start van de palliatieve fase (moeilijk bij een langzaam progressieve aandoening als zvP), het onvermogen te kunnen anticiperen op wat er kan gaan komen, het tekort aan kennis (en zeker ook over palliatie) en de gebrekkige samenwerking en coördinatie van zorg.

In onze eveneens door ZonMw gesubsidieerde ParkinsonSupportstudie (projectnummer 844001208) interviewden we nabestaanden, zorgverleners, patiënten en mantelzorgers. Een opvallend resultaat van ons onderzoek was de nadrukkelijke wens voor 1 aanspreekpunt en, bij complexere zorg, de wens voor een coördinator. Ook vanuit zorgprofessionals bestaat de behoefte om de zorg efficiënter in te richten en beter op elkaar af te stemmen. De neuroloog blijkt in de late fase niet of nauwelijks meer een rol te spelen, terwijl er wel degelijk behoefte aan neurologische begeleiding is. Deze wens wordt met name geuit door nabestaanden en mantelzorgers.

Patiënten kampen in de gevorderde fase van Parkinson vaak met cognitieve en gedragsveranderingen, waardoor de zorg ‘langs hen heen gaat’ en belangrijke zaken rondom de laatste levensfase vaak te laat worden besproken. Hierdoor rust de verantwoordelijkheid, het organiseren van zorg en het maken van keuzes omtrent (door)behandelen of bijvoorbeeld stoppen met eten en drinken op de (vaak al overbelaste) mantelzorger. Veel mantelzorgers raken hierdoor nog ernstiger belast of komen in een crisissituatie terecht.

In het project ‘ParkinsonSupport; van A naar Beter’ willen we daarom 2 belangrijke knelpunten aanpakken, die we in onze eerste ParkinsonSupport studie gevonden hebben. Specifiek:

  1. Het uitvoeren van proactieve zorgplanning inclusief Advanced Care Planning (ACP).
  2. Het organiseren en vormgeven van zorgcoördinatie voor de zorg in de gevorderder fase zvP.

In de in mei 2017 door het IKNL en Palliactief uitgebrachte ‘knelpuntenanalyse Palliatieve zorg in de 1e lijn’ (Trigt 2017) staan deze knelpunten ook nadrukkelijk vermeld als aangegeven door zowel patiënten, naasten en zorgverleners. De in dit document geschetste oplossingsrichtingen hebben mede input gegeven voor onze interventie. In ons voorgenomen project willen we de Verpleegkundig Specialist (VS) Parkinson een belangrijke rol geven in de proactieve zorgplanning/ ACP en in het optimaliseren van de coördinatie van zorg. Binnen de directe patiëntenzorg verleent de VS verpleegkundige zorg op expert niveau en geprotocolleerde geneeskundige zorg binnen het eigen deskundigheidsgebied (Lambregts 2012).

Een VS kan klinische en organisatorische taken van artsen overnemen en gaat binnen het eigen expertise gebied individuele behandelrelaties aan. Care en cure worden geïntegreerd aangeboden ter bevordering van continuïteit en kwaliteit van zowel verpleegkundige zorg als medische behandeling. De gevorderde, complexe fase van de zvP vraagt om een zelfstandige zorgverlener die medische en verpleegkundige inhoudelijke competenties kan combineren met een helikopter view om de situatie te beoordelen. Tot op heden is hiernaar echter nog geen onderzoek verricht.

Doelstelling van ‘ParkinsonSupport; van A naar Beter’ is het concreet bijdragen aan de verbetering van tijdige palliatieve zorg voor mensen met de zvP in een gevorderde fase en hun mantelzorgers door zorgcoördinatie, proactieve zorgplanning en ACP te combineren in een interventie, VS hierin te trainen en de implementatie ervan grondig in kaart te brengen en te evalueren.

Kenmerken

Projectnummer:
844001512
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. C.M. Groot
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum