Mobiele menu

Proactieve zorgplanning in palliatieve zorg thuis

In de praktijk blijkt dat de markering van de palliatieve zorg vaak te laat plaatsvindt. Daardoor start de proactieve palliatieve zorgplanning niet tijdig en daaraan voorafgaand het signaleren en verkennen van dat wat de client belangrijk vindt en welke wensen en behoeften de client heeft.

Doel

We willen een structurele werkwijze creëren dat de kennis van medewerkers vergroot en het bewustzijn versterkt rond het belang van vroegtijdige markering van de palliatieve fase. En daaraan gerelateerd het signaleren en verkennen van wat de client bezighoudt. Op basis daarvan vindt proactieve zorgplanning plaats.

Aanpak/werkwijze

We implementeren de interventie Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning (SVP)’. Als zorgaanbieder in de wijkverpleegkundige zorg gaan we werken aan een projectmatige aanpak van de verankering van proactieve zorgplanning in de palliatieve fase binnen 42 zelforganiserende wijkteams en 4 regio’s waar we casemanagement dementie aanbieden. De organisatie werkt met ongeveer 600 medewerkers.

Onze werkwijze:

  1. ambassadeurs werven/benoemen om het draagvlak te vergroten
  2. kennis vergroten en bewustzijn versterken
  3. tools, richtlijnen en hulpmiddelen verbeteren en inpassen in bestaande systemen
  4. belemmerende factoren verkennen en verbeteren
  5. samenwerking in de keten versterken en een leerprogramma ontwikkelen

Samenwerkingspartners

Voor het overdragen van kennis en ervaringen rondom zingeving, kwaliteit van leven, sterven, levensbeschouwing, religie en spiritualiteit werken we voor alle sessies samen met een geestelijk verzorger van Questio (Centrum voor Levensvragen). Samen met een samenwerkingsverband van huisartsen in de regio Midden Holland, gaan we een informatief e-leerprogramma ontwikkelen gericht op proactieve zorgplanning in de palliatieve fase. Ook werken we samen met collega-organisaties. Tot slot willen we samenwerking in de keten versterken.

Verwachte resultaten

Met onze interventies vergroten we onze kennis, zetten we in op betere methodieken en handvatten. Daarmee versterken we het bewustzijn dat een vroege markering van de palliatieve fase sterk bijdraagt aan de kwaliteit van leven van cliënten in de palliatieve fase en hun naasten.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
10200022310008
Looptijd: 49%
Looptijd: 49 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Kints
Verantwoordelijke organisatie:
Vierstroom Zorg Thuis