Mobiele menu

Sigma in netwerk palliatieve zorg Rotterdam en omstreken

Projectomschrijving

De SigMa-methodiek is gebruikt in verpleeghuis Slingedael (onderdeel van Leliezorggroep) in Rotterdam. De zorgprofessionals binnen 2 teams wilden meer structurele aandacht voor palliatieve zorg door de huidige palliatieve zorg te intensiveren en kwalitatief te verbeteren met behulp van passende instrumenten afgestemd op de lokale omstandigheden. Daarnaast had Leliezorggroep de intentie om de SigMa-methodiek later uit te rollen naar andere locaties.

Doel 

In Slingedael wonen cliënten met de diagnose Korsakov in een specifieke, op hen toegespitste omgeving. Binnen deze doelgroep komen relatief veel oncologische aandoeningen voor, gerelateerd aan de verslavingsproblematiek van deze cliënten. 

Het doel van ons project is de palliatieve zorg verbeteren door het implementeren van de SigMa-methodiek (markering van de palliatieve fase bij mensen met Korsakov), waarbij ondersteuning wordt geboden om op zoek te gaan naar instrumenten voor het tijdig en nauwkeurig signaleren van veranderingen in behoeften bij verpleeghuisbewoners. 

Aanpak/werkwijze 

Het project en de implementatie bestond uit 3 fasen waarvoor doelen waren opgesteld: 

  1. Nadat de eerste stap van de SigMa-methodiek op 2 afdelingen was doorlopen, had de SigMa-coördinator zicht op de knelpunten waaraan het team wilde werken. Na het doorlopen van de gehele methodiek, kozen zij op de betreffende afdelingen een passend instrument om de specifieke knelpunten aan te pakken. 
  2. Nadat de methodiek was doorlopen op de 2 afdelingen, toetsten we op de overige 6 afdelingen of de gekozen instrumenten en werkwijzen ook daar pasten. Aan het eind van het SigMa-project werden de gekozen instrumenten en werkwijzen opgenomen in het kwaliteitssysteem van Leliezorggroep. 
  3. Tijdens het SigMa-project kwam de projectgroep regelmatig samen om de voortgang van het project en de implementatie te faciliteren en monitoren. Aan het eind van het project stelden we een implementatie- en borgingsplan op voor de andere locaties van de Leliezorggroep.

Samenwerkingspartners 

We werken samen met het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o), Amsterdam UMC en Leliezorggroep locatie Slingendael. 

Resultaten

We bereikten de volgende resultaten:

  • De SigMa-methodiek is een vast onderdeel van het Multidisciplinair Overleg (MDO). 
  • Markering is onderdeel van de familiegesprekken. 
  • Zorgprofessionals gebruiken instrumenten uit de SigMa-set om bij signalering van achteruitgang van een bewoner het gesprek te voeren met andere disciplines over markering, communicatie, beleid en interventies voor betreffende bewonder (proactieve zorgplanning). 
  • Implementatie- en borgingsplan voor verdere implementatie binnen de organisatie en het netwerk. 
  • Webinars over de inrichting van palliatieve zorg met behulp van het SigMa-project.

Door de inzet van de SigMa-methodiek spelen de zorgprofessionals een belangrijke rol, die andere betrokken disciplines waarderen. Werken met de methodiek vergroot het werkplezier en de samenwerking. De zorgprofessionals zijn nu beter in staat om het niet-pluis-gevoel te concretiseren en in gesprek te gaan over de observaties met het multidisciplinaire team. Er ontstaat meer grip op de zorg.

Binnen de locatie Slingedael is er in elk MDO en familiegesprek aandacht voor het signaleren en markeren van de laatste levensfase en is proactieve zorg gezamenlijk gestart. Leliezorggroep gaat SigMa verder implementeren binnen de gehele organisatie, de expertgroep palliatieve zorg speelt hierbij een belangrijke rol.

NPZR&o zorgt voor blijvende aandacht voor SigMa onder een breed publiek binnen en buiten de regio, via de beproefde kanalen, met name de website en nieuwsbrief. Door het bestaande contact (gefaciliteerd door Amsterdam UMC) tussen instellingen die met SigMa werken, blijven we ervaringen uitwisselen. 

Vervolg

Dit is een vervolgproject van Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners: implementatie van de SigMaSet voor en met verzorging middels action research.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk. Lees meer over het onderwerp proactieve zorgplanning.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het doel van het gekozen implementatie project is om de palliatieve zorg te verbeteren door het implementeren van de SigMa-methodiek waarbij ondersteuning wordt geboden om op zoek te gaan naar instrumenten voor het tijdig en nauwkeurig signaleren van veranderingen in behoeften bij verpleeghuisbewoners. Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o) is Leliezorggroep (LGZ) een grote zorgaanbieder van zowel intra- als extramurale zorg. LZG kent een expertgroep Palliatieve Zorg met als onderdeel de vakgroep palliatief verpleegkundigen. Deze expertgroep is verantwoordelijk voor het faciliteren en implementeren van goede palliatieve zorg LGZ breed. De expertgroep werkt met een jaarplan vanuit een concrete visie in de vorm van een werkplan, en geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van de palliatieve zorg binnen LZG. Inzet van de SigMa-methodiek biedt daarbij de mogelijkheid om het kwaliteitskader vorm te geven binnen het zorgteam. Afhankelijk van de uitkomst van de 1e fase binnen het project, de inventarisatie, is de verwachting dat veel onder de domein 2, te weten structuur en proces beschreven standaarden en criteria op het gebied van markering, gezamenlijke besluitvorming, proactieve zorgplanning, het individuele zorgplan en coördinatie en continuïteit van zorg toegepast kunnen worden tijdens de dagelijkse zorgverlening. Op de locatie Slingedael wonen cliënten met de diagnose Korsakov in een specifieke, op hen toegespitste omgeving. Binnen deze doelgroep komen relatief veel oncologische aandoeningen voor, gerelateerd aan de verslavingsproblematiek van deze cliënten. De zorgprofessionals binnen 2 teams van deze locatie willen meer structurele aandacht voor palliatieve zorg door de huidige palliatieve zorg te intensiveren en kwalitatief te verbeteren met behulp van passende instrumenten afgestemd op de lokale omstandigheden. Daarom wil LZG op deze locatie beginnen met implementeren van de SigMa methodiek en deze later uitrollen naar andere locaties. In de projectgroep zitten de netwerkcoördinator, een implementatiedeskundige en een communicatiedeskundige. Zij zullen de ervaringen bij LGZ met de SigMa-methodiek tijdens en na het project verder verspreiden in het netwerk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ingebedde structuur van het netwerk. Het netwerk is verdeeld in 8 deelgebieden (ketens) hier komen zorgprofessionals gemiddeld 4 maal per jaar bijeen om volgens het ketenjaarplan onder leiding van de lokale keten coördinator casuïstiek te bespreken, samenwerkingsafspraken te maken, deskundigheid te bevorderen. Doordat deze structuur al jaren bekend is bij alle netwerkpartners wordt hiervan gebruik gemaakt bij de implementatie en borging van de interventie op netwerkniveau.

Kenmerken

Projectnummer:
844001917
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Vink
Verantwoordelijke organisatie:
Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en Omstreken