Mobiele menu

Verder met een VIMP: verspreiding en implementatie van resultaten uit VitaDem en SPANkracht vraagt equiperen van casemanagers

Projectomschrijving

In dit project willen wij casemanagers/dementieverpleegkundigen leren om wensen en behoeften van mensen met dementie en mantelzorgers te vertalen naar activiteiten. Op basis van de Memorabel-projecten VitaDem en SPANkracht zijn 4 lesmodules gemaakt voor casemanagers dementie.

Doel

De verspreiding en implementatie van 2 Memorabel-projecten:

  • Het VitaDem project voor ouderen met dementie en mantelzorgers.
  • Het SPANkracht project voor jonge mensen met dementie.

Aanpak

In dit project willen wij casemanagers/dementieverpleegkundigen leren om wensen en behoeften van mensen met dementie en mantelzorgers te vertalen naar activiteiten. We willen ze leren denken in mogelijkheden en oplossingen en buiten de grenzen van de zorg en vruchtbaar leren samenwerken met andere professionals. Naast het ontwikkelen van trainingsmodulen voor casemanagers/dementieverpleegkundigen, wordt binnen het project ook gewerkt aan de inbedding van deze modulen in de opleidingen tot casemanager of dementieverpleegkundige en in nascholing. Ook worden contacten gelegd met managers om deze vernieuwing te faciliteren in de praktijk.

Samenwerkingspartners

Het project is opgezet door het kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON).

Resultaten

Verspreiding en implementatie van resultaten uit VitaDem en SPANkracht vraagt equiperen van casemanagers. Op basis van deze Memorabel-projecten zijn 4 lesmodules gemaakt voor (opleiding en nascholing van) casemanagers dementie:

  • creatief achterhalen van behoeften en wensen
  • coachen bij doelen stellen en actieplannen maken
  • multidisciplinair zoeken naar mogelijkheden
  • nut en noodzaak van activerende interventies

Met deze modules leren casemanagers te denken in mogelijkheden en zo de zorg voor (jonge en oude) mensen met dementie én hun naasten persoonsgerichter te maken. De lessen sluiten aan bij de Zorgstandaard Dementie 2020 en bij thema 4.3 van Memorabel: aandacht schenken aan capaciteiten en behoeften van mensen met dementie zodat zij zelf actief kunnen blijven.

De modules (met toolbox) zijn gratis te downloaden bij:
Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam: www.hr.nl/modulesdementie
Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON), Radboudumc: www.ukonnetwerk.nl/tools

Meer informatie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In dit samenwerkingsproject tussen Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) willen wij de inzichten en nieuwe werkwijzen van twee Memorabelprojecten verspreiden, het VitaDem project voor ouderen met dementie en mantelzorgers en het SPANkracht project voor jongere mensen met dementie. Deze projecten beogen de behoeften van mensen met dementie (en mantelzorgers) in kaart te brengen en de zorg en ondersteuning daarbij te laten aansluiten door in overleg met hen een passende interventie te kiezen. Casemanagers spelen daarbij een cruciale rol: zij helpen de persoon met dementie en de mantelzorger hun behoeften onder woorden te brengen en te vertalen naar concrete activiteiten, ze bespreken de behoefteninventarisatie met andere professionals om een passende interventie te bedenken, zij adviseren de persoon met dementie en de mantelzorger en motiveren hen de interventie te gaan volgen. Zij voeren de interventie zelf uit of brengen de cliënten in contact met andere professionals of vrijwilligers. Uit onze resultaten bleek dat dementieverpleegkundigen /casemanagers het lastig vinden om door mensen met dementie en mantelzorgers geuite wensen en ideeën te vertalen in behoeften en doelen, de juiste interventie te kiezen, en te evalueren. In dit project willen wij casemanagers/dementieverpleegkundigen leren wensen en behoeften te vertalen naar activiteiten, leren te denken in mogelijkheden van mensen met dementie en mantelzorgers, leren creatief te zoeken naar de best passende oplossing, buiten de grenzen van de zorg leren kijken en vruchtbaar leren samenwerken met andere professionals. Dat betekent ook dat casemanagers preventiever gaan werken en beter aansluiten bij de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarnaast willen wij managers aanmoedigen deze houding bij casemanagers/dementieverpleegkundigen te stimuleren door te faciliteren. Het project kent drie doelen: 1 Het ontwikkelen en aanbieden van een trainingsmodule met praktijkopdrachten voor dementieverpleegkundigen/casemanagers die thuiswonende mensen met dementie (jonge en oude) en hun mantelzorger begeleiden. 2 Zorgen dat (onderdelen van) de module aangeboden worden in alle opleidingen tot casemanager of dementieverpleegkundige. 3 Een of meer aanbieders vinden die de module regionaal of landelijk gaan aanbieden als nascholing. Om deze doelen te bereiken zetten wij verschillende strategieën in: 1 Ontwerpen van een training met de volgende kenmerken: - De training bestaat uit 6 losse onderdelen die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Onderwerpen zijn: behoefteninventarisatie, doelen stellen en evalueren, case conference houden, gemeenschappelijke besluitvorming, motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering, en activerende interventies. - Het leren wordt direct verbonden met de praktijk van de cursist: niet alleen training, maar een combinatie van interactieve lessen, training en praktijkopdrachten met follow up - Gebruik van digitale leermiddelen en een digitale werkomgeving - Wanneer een instelling of regio de training vraagt wordt vooraf commitment gevraagd van bestuurders en is er aan het begin en eind een bijeenkomst samen met het management - Cursisten krijgen handvatten en opdrachten om wat ze geleerd hebben te verspreiden binnen hun praktijk en hun zorginstelling of dementienetwerk. 2 We zoeken vanaf het begin samenwerking met de opleidingen casemanagement dementie om na te gaan of zij de training of onderdelen daarvan kunnen integreren binnen de opleiding. Met twee opleidingen zijn al goede contacten: Hogeschool Breederode en Gerion, met de andere drie gaan we een samenwerking aan. 3 We zoeken vanaf het begin samenwerking met de vakgroep dementieverpleegkundigen van de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden, V&VN en met Geriant, een grote aanbieder van casemanagement dementie, om na te gaan hoe de training het best als nascholing aangeboden kan worden. 4 We zullen met docenten van de twee hbo-v’s van Hogeschool Rotterdam en HAN onderzoeken welke onderdelen van de training bruikbaar en inpasbaar zijn voor hun curriculum. 5 We verspreiden berichten over de training via onze netwerken (UKON netwerk, SANO netwerk, Stedelijke keten dementie Rotterdam, Genero) en diverse websites, zoals dementiezorgvoorelkaar.nl, zorgvoorbeter.nl, Beteroud.nl, Digitale nieuwsbrief casemanagers. Het project wordt uitgevoerd door de leden van de projectgroep. Een klankbordgroep met potentiële gebruikers en verspreiders kijkt en denkt vanaf het begin mee: een bestuurslid van de vakgroep dementieverpleegkundigen van de sectie Maatschappelijke Gezondheidszorg van V&VN, iemand van de opleidingen tot casemanager, een ervaren casemanager bv van Geriant, iemand van Alzheimer Nederland, een manager van casemanagers en een HBO-docent Verpleegkunde.

Kenmerken

Projectnummer:
7330503011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. D.L. Gerritsen
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc