Mobiele menu

Verduurzamen Uitkomstgerichte Zorg Knieartrose

Projectomschrijving

Uitkomsten spelen binnen de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) al jaren een belangrijke rol bij het monitoren en optimaliseren van orthopedische zorg.

Doel

Binnen dit project werken we aan het meer expliciet maken van de kwaliteitscyclus van de NOV en het verbeteren en borgen van het gebruik van uitkomstinformatie in de verschillende kwaliteitsinstrumenten.

Werkwijze

Het project is opgedeeld in 4 onderdelen:

  1. Een inventarisatie, bedoeld om de kwaliteitscyclus van de NOV letterlijk in beeld te brengen.
  2. Uitwerking van de showcase knieartrose met verbetermogelijkheden.
  3. Een inventarisatie van goede voorbeelden van de lokale inzet van uitkomstinformatie rondom knieartrose. De input gebruiken we om de toepasbaarheid en borging van deze best practices in de kwaliteitscyclus verder uit te werken en te borgen.
  4. De ontwikkeling van de tool ‘patients like me’, waarmee zorgprofessionals uitkomstinformatie kunnen gebruiken voor het informeren van de patiënt. De tool is inzetbaar in het proces van samen beslissen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Binnen de orthopedie bestaat al lange tijd een kwaliteitscyclus met verschillende kwaliteitsinstrumenten en documenten, gericht op het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de orthopedische zorg. Deze zijn te verdelen onder de vier pijlers: ‘beschrijving van goede zorg’, ‘implementeren’, ‘meten’ en ‘evalueren’. Hoewel er een logisch verband is tussen verschillende producten is er nog voldoende ruimte voor verbetering van continuïteit in hoe (verandering in) uitkomsten de doorontwikkeling van de verschillende onderdelen beïnvloedt. Verbanden die er nu vaak al impliciet zijn dienen expliciet gemaakt te worden. Door het beschrijven van de onderlinge verbanden en de relatie en invloed van uitkomsten zal de kwaliteitscyclus sterker, duurzamer en bruikbaarder worden. Dit project richt zich op het compleet en dynamisch maken van de Kwaliteitscyclus Knieartrose op basis van uitkomstinformatie. Deze cyclus is opgebouwd uit vier pijlers: ‘beschrijving van goede zorg’, ‘implementeren’, ‘meten’ en ‘evalueren’ en de onderlinge samenhang. Het project is opgebouwd uit vijf onderdelen, die gezamenlijk resulteren in een dynamische kwaliteitscyclus rondom medische zorg bij knieartrose. Projectonderdelen: A) Generieke beschrijving van de kwaliteitscyclus; er wordt per fase en product aangegeven welke rol uitkomsten spelen. B) Invullen showcase knieartrose; inventariseren verbetermogelijkheden (Parallel met A) C) Inventariseren lokale initiatieven tbv lessons learned (Parallel met A en B) D) - Uitwerken patients like me obv uitkomstinformatie - LROI uitbreiden met uitkomsten uit de generieke- en knieartrose uitkomstensets van UZ E Publicatie en afronding In de praktijk blijkt regelmatig dat de uitrol van kwaliteitsproducten lastig is, zolang in de praktijk geen direct voordeel wordt ervaren. Op lokaal/regionaal niveau worden vaak alternatieve routes en invullingen bedacht. Deze lokale inzichten en uitkomsten moeten ook een rol krijgen/als input worden meegenomen in de kwaliteitscyclus. Door deze input een belangrijke rol te geven in het inrichten van de kwaliteitscyclus krijgt de input vanuit het werkveld (lokaal/regionaal niveau) een belangrijke rol. Niet het kwaliteitssysteem op zich is leidend; het gaat uiteindelijk om de mensen (professionals en patiënten) en hoe die zich verhouden tot de bedoeling van een kwaliteitssysteem. De uitkomsten en toepasbaarheid vormen hierbij belangrijke input voor het duurzaam inzetten van uitkomsten in de kwaliteitscyclus medisch specialistische zorg bij knie artrose.

Kenmerken

Projectnummer:
08590092110003
Looptijd: 95%
Looptijd: 95 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
G.B. Aarnoudse MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Orthopaedische Vereniging
Afbeelding

Verduurzamen uitkomstgerichte zorg

Het is belangrijk dat de principes van uitkomstgerichte zorg, samen beslissen en leren en verbeteren structureel worden ingebed in alle aspecten van de kwaliteitscyclus en het daarbij gebruikte instrumentarium. Daarom financieren we onderzoek naar goede voorbeelden hiervan. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.