Mobiele menu

Vervolg O²PZ C: Doorontwikkeling en implementatie van het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg voor zorgverleners met specialistische kennis van palliatieve zorg

In Nederland wordt palliatieve zorg gezien als generalistische zorg. Dit betekent dat alle zorgverleners tot op een zeker niveau palliatieve zorg moeten kunnen verlenen. Wanneer er aanvullende specialistische palliatieve zorg nodig is, worden zorgverleners met specialistische kennis van palliatieve zorg geraadpleegd. Het is echter niet duidelijk gedefinieerd wie die specialistische competenties heeft en waaruit deze specialistische zorg moet bestaan. Dit project richt zich op het definiëren van specialistische palliatieve zorg.

Doel

We richten ons op de beschrijving van de specialistische palliatieve zorg. Dit resulteert in een aanvullend deel op het onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 voor de specialistische palliatieve zorg op de verschillende niveaus. Zo komen we tot eenduidige vereiste competenties voor deze specialistische zorg.

Aanpak/werkwijze

We inventariseren wat er nationaal en internationaal al beschreven en ontwikkeld is over specialisten in de palliatieve zorg, onder andere met een Delphi-studie, en komen tot een aanvullend deel op het onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0. Hierin beschrijven we ook de samenhang met het generalistische deel van het raamwerk, en verduidelijken we de competenties met voorbeelden van handelingen die daarbij horen.

Samenwerkingspartners

Wij voeren dit project uit samen met onze partners zoals de ambassadeurs van de onderwijsknooppunten, Palliactief, Artsenfederatie KNMG, Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN), Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en andere relevante stakeholders.

Verwachte resultaten

Dit project levert een aanvullend deel op het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 op ten aanzien van specialistische palliatieve zorg op de verschillende niveaus.

Vervolg

Dit project is een vervolg van 2 eerdere projecten:

  1. Realisatie O²PZ Tweede en derde jaar
  2. Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg (O²PZ )

ZonMw en onderwijs

Voor een goede kwaliteit van leven in de laatste levensfase, is het belangrijk dat alle zorgverleners om een patiënt heen goede palliatieve zorg kunnen verlenen. Dat kan door palliatieve zorg een vast onderdeel te maken van het onderwijsaanbod op de zorgopleidingen. Daarom financieren wij vanuit het programma Palliantie II projecten gericht op het verbeteren van het onderwijs in palliatieve zorg. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk ons thema Onderwijs

Kenmerken

Projectnummer:
10200022110004
Looptijd: 87%
Looptijd: 87 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Dericks-Issing
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc