Mobiele menu

Vervolg O²PZ B: ontwikkeling, implementatie en borging MANP, MPA, VVO

Om de kwaliteit van leven voor patiënten zo goed mogelijk te maken, is het belangrijk dat alle zorgverleners rondom de patiënt over de juiste competenties palliatieve zorg beschikken. Het voorgaande project 'Realisatie O²PZ Tweede en derde jaar' zette hierin de eerste stappen, maar het nam destijds hier niet de verpleegkundig specialisten en de physician assistants in mee.

Doel

Met dit project willen we bereiken dat verpleegkundig specialisten en de physician assistants gaan beschikken over een standaard aantal competenties om samen hoogwaardige interprofessionele palliatieve zorg te kunnen leveren aan de patiënt. We willen dat iedere gediplomeerde van genoemde onderwijsniveaus uiterlijk vanaf 2025 palliatieve zorg in het ‘basispakket’ heeft, zoals beschreven in het te ontwikkelen addendum onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0.

Hiervoor ontwikkelen wij het addendum onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 voor deze groepen zorgprofessionals.

Aanpak/werkwijze

In dit project werken we aan de implementatie en doorontwikkeling van het onderwijsraamwerk palliatieve zorg voor verpleegkundig specialisten, physician assistants en de verpleegkundige vervolgopleidingen. Hiervoor ontwikkelen we een addendum voor deze doelgroepen van het huidige Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0. Daarnaast gaan 2 werkgroepen Master Advanced Nursing Practice (MANP) en de master Physician Assistant (PA) aan de slag met het ontwikkelen en implementeren van palliatieve zorg in de opleidingen, waarbij we aansluiting zoeken met Entrustable Professional Activity’s (EPA’s).

Samenwerkingspartners

Wij werken samen met verschillende relevante stakeholders, zoals de hogescholen en andere opleidingsinstituten. Daarnaast zijn onder andere de volgende partijen betrokken bij dit project: ambassadeurs van de regionale onderwijsknooppunten, landelijke onderwijsknooppunt, Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en Expertisecentra Palliatieve Zorg (EPZ’en).

Verwachte resultaten

Iedere gediplomeerde van genoemde onderwijsniveaus heeft uiterlijk vanaf 2025 palliatieve zorg in het ‘basispakket’ in de opleiding, zoals beschreven in het ontwikkelde addendum Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0. De uitkomsten van deze aanvraag zijn implementeerbaar in de curricula van genoemde zorgverleners. Wanneer deze generalistische competenties en, waar nodig, specialistische competenties een plek hebben in de onderwijscurricula, kunnen alle zorgverleners rondom de patiënt betere interprofessionele palliatieve zorg leveren.

Vervolg

Dit project is een vervolg van de 2 projecten:

ZonMw en onderwjis

Voor een goede kwaliteit van leven in de laatste levensfase, is het belangrijk dat alle zorgverleners om een patiënt heen goede palliatieve zorg kunnen verlenen. Dat kan door palliatieve zorg een vast onderdeel te maken van het onderwijsaanbod op de zorgopleidingen. Daarom financieren wij vanuit het programma Palliantie II projecten gericht op het verbeteren van het onderwijs in palliatieve zorg. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk ons thema Onderwijs

Kenmerken

Projectnummer:
10200022110003
Looptijd: 88%
Looptijd: 88 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Dericks-Issing
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc