Mobiele menu

Vervolg O²PZ A: Het borgen van een landelijke, regionaal dekkende infrastructuur voor onderwijs palliatieve zorg

In het huidige onderwijs komt palliatieve zorg nog onvoldoende aan bod. Het project 'Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ)' heeft als doel dat iedere zorgverlener, van verpleegkundige tot arts, over de juiste competenties beschikt om kwalitatief goede palliatieve zorg te verlenen. Het voorgaande O2PZ-projectRealisatie O²PZ tweede en derde jaar’ leverde een goede basis op voor het onderwijs in palliatieve zorg. Herbij ontwikkelden we verschillende producten. Deze basis gaan wij in het vervolgproject verder borgen.

Doel

Het doel van dit project is:

  1. het borgen van een samenhangende landelijke structuur
  2. beheer over en doorontwikkeling van een digitaal kwalitatief goed en continu onderwijsaanbod voor alle zorgverleners
  3. uitrollen van een gedifferentieerd inhoudelijk en didactisch landelijk opleidings-en trainingsaanbod palliatieve zorg voor docenten en opleiders.

Aanpak/werkwijze

Voor een goede borging werken wij met onze partners samen aan een regie- en beheermodel. De ambassadeurs van de onderwijsknooppunten gaan verder met het implementeren van het onderwijsraamwerk palliatieve zorg via de contactpersonen van de onderwijsinstellingen. Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) beheert nu het digitale onderwijsplatform. Verdere borgingsafspraken maken wij samen met onze partners.

Samenwerkingspartners

Wij voeren dit project uit samen met de ambassadeurs van de onderwijsknooppunten, de onderwijsinstellingen, PZNL, Expertisecentra Palliatieve zorg (EPZ) en andere relevante landelijke stakeholders.

Verwachte resultaten

Dit project levert een regie-en beheermodel op voor een duurzaam landelijk, regionaal dekkende infrastructuur voor onderwijs palliatieve zorg.

Vervolg

Dit project is een vervolg van de projecten:

ZonMw en onderwjis

Voor een goede kwaliteit van leven in de laatste levensfase, is het belangrijk dat alle zorgverleners om een patiënt heen goede palliatieve zorg kunnen verlenen. Dat kan door palliatieve zorg een vast onderdeel te maken van het onderwijsaanbod op de zorgopleidingen. Daarom financieren wij vanuit het programma Palliantie II projecten gericht op het verbeteren van het onderwijs in palliatieve zorg. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk ons thema Onderwijs

Kenmerken

Projectnummer:
10200022110002
Looptijd: 85%
Looptijd: 85 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Dericks-Issing
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc