Mobiele menu

Zicht op Kwaliteit Medische Arrestantenzorg: van meten naar verbeteren middels kwaliteitsindicatoren

Medische arrestantenzorg (MAZ) verschilt van reguliere zorg omdat het gaat om een kwetsbare groep waarvoor specifieke, medische zorg nodig is. Toch is er is weinig bekend over de kwaliteit van MAZ. Dat komt door een gebrek aan consensus over wat goede kwaliteit van MAZ is en door het ontbreken van een instrument om de geleverde kwaliteit te meten.

Doel en werkwijze

Op basis van bestaande literatuur en inbreng van een expertgroep ontwikkelen we daarom een indicatorenset die kan rekenen op draagvlak in het veld. Deze wordt gevalideerd en getoetst op haalbaarheid, gebruikmakend van gegevens uit bestaande registratiesystemen. Vervolgens wordt voor een selectie van indicatoren, de data verzameld en de kwaliteit van de MAZ in kaart gebracht. De resultaten worden gerapporteerd en besproken met het veld. Het project bouwt inhoudelijk voort op en maakt gebruik van de ervaringen en uitkomsten in het project Op weg naar een onderzoeksdata-infrastructuur in de forensische geneeskunde.

  Relevante ZonMw-projecten

  Bekijk de andere ZonMw-projecten waarbij Isabelle Bos betrokken is:

  Kenmerken

  Projectnummer:
  10480012140003
  Looptijd: 51%
  Looptijd: 51 %
  2022
  2025
  Onderdeel van programma:
  Gerelateerde subsidieronde:
  Projectleider en penvoerder:
  dr. I. Bos PhD
  Verantwoordelijke organisatie:
  Nivel
  Afbeelding

  Forensische geneeskunde

  Dit project is een van de projecten van het programma Forensische Geneeskunde. Met dit programma dragen we bij aan wetenschappelijke onderbouwing en kwaliteitsverbetering van de eerstelijns forensische geneeskunde. Dit leidt tot betere waarheidsvinding en kwaliteit van zorg in de eerstelijns forensische context.