Mobiele menu

Zinvol samenwerken in de thuissituatie;Profilering, inbedding en borging van multidisciplinaire geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging in de thuissituatie moet voor de cliënt/patiënt beter toegankelijk worden en aansluiten bij zijn of haar persoonlijke behoeften. De patiënt moet weten waar en bij wie hij/zij terecht kan met zijn zingevingsvraag en zelf deze zorg kunnen inschakelen (eigen regie). Dit vraagt onder andere om relevante, duidelijke en toegankelijke informatie over geestelijke verzorging. Vanuit het perspectief van de zorg- en hulpverlener is het van belang dat deze competent is om de zingevingsvraag te herkennen en verder te verkennen en de cliënt/patiënt daarbij te ondersteunen en/of deze te verwijzen. Het vraagt ook om afstemming tussen zorgverleners in de eerste lijn.

Doel

Het doel van ons actieonderzoek was ‘Het zodanig vorm en inhoud geven aan geestelijke verzorging voor mensen thuis dat deze voor de patiënt/cliënt zichtbaar, bereikbaar en toegankelijk is. En dat deze zorg zodanig is ingebed en geborgd in de bestaande werkprocessen en de werkwijze van professionals in zorg en welzijn en vrijwilligers, dat patiënten/cliënten dit als helpend en ondersteunend ervaren.’

Aanpak/werkwijze

We gebruikten de methode actieonderzoek en verzamelden data vanuit het perspectief van de patiënt/cliënt en het perspectief van de professionals. Huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, sociaal werkers en geestelijk verzorgers participeerden in focusgroepen en werksessies. Andere functionarissen konden aansluiten. We volgden burgers, patiënten en naasten als zij geestelijke verzorging ontvingen. 

Resultaten

Aan het eind van het project weten we nu dat als deze professionals elkaar leren kennen en samen een netwerk gaan vormen, ze beter herkennen welke mensen deze zorg nodig hebben, hoe ze het beste met deze mensen in gesprek kunnen gaan en wanneer ook andere professionals kunnen helpen.

  • Gebruik woorden die iedereen begrijpt, deze zorg is voor iedereen beschikbaar!
  • Er is al heel veel ontwikkeld wat professionals kunnen gebruiken, zoals goede vragen om te stellen aan burgers en handige folders om mee te geven.
  • Maak de samenwerking zo praktisch mogelijk, bespreek regelmatig moeilijke of verdrietige situaties (uiteraard met oog voor privacy), zodat je ook hulp van elkaar krijgt en soms naar iemand kunt doorverwijzen.
  • Leer elkaar kennen, in een wijk werken vaak dezelfde professionals die allemaal met dezelfde burgers contact hebben. Als je elkaar kent, kun je elkaar ook makkelijker vertrouwen met gevoelige situaties.
  • De mensen die deze zorg het meest nodig hebben, zijn vaak ook het moeilijkste te bereiken. Zorg ervoor dat je juist deze mensen in beeld krijgt.

Om ervoor te zorgen dat meer professionals weten hoe ze dit het beste kunnen doen is een
rapportage geschreven (bekijk deze hieronder bij Producten), maar is er ook een b-learning  ontwikkeld, die iedereen die al deze handige conclusies ook wil toepassen in zijn eigen wijk of gemeente kan doorlopen. Zo vinden we niet steeds opnieuw het wiel uit!

Vervolg

Het project Zin in Interprofessionele Samenwerking is een vervolg op dit project.

‘Persoonlijk contact tussen professionals blijkt een belangrijke sleutel voor goede samenwerking en onderlinge afstemming.’ 

> Lees het interview

Afbeelding
Portret Willemien Schep en Aliza Damsma
Afbeelding
Sociaal werker praat met man en vrouw thuis

Hoe kunnen geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers in het sociaal domein optimaal samenwerken aan herkenning en ondersteuning van zingevingsvragen? 

> Bekijk de masterclass en de presentaties

Producten

Titel: Gesprek met geestelijk verzorger Regio Delft e.o.
Auteur: Danielle Vissers, Projectleider ZinvolThuis Delft e.o.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=JUhRzAwYUe4&feature=youtu.be&ab_channel=ZEL
Titel: Factsheets Project Zinvol samenwerken in de thuissituatie
Auteur: A. Damsma en A. Zandbergen
Titel: Interprofessioneel samenwerken aan zingeving
Auteur: A. Damsma

Kenmerken

Projectnummer:
10050011910003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A Damsma
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Viaa
Afbeelding

Zingeving en geestelijke verzorging

Vanuit het programma Zingeving en Geestelijke verzorging investeren we in kennisontwikkeling en -implementatie om aandacht voor zingeving in de thuissituatie te stimuleren. Bekijk de andere projecten.