Mobiele menu

Hartelijk welkom! - een actieonderzoek naar het verbeteren van de overgang van thuis naar het verpleeghuis voor mensen met dementie en hun naasten

Projectomschrijving

De overgang naar het verpleeghuis is voor mensen met dementie en hun naasten een ingrijpende gebeurtenis. Informatieoverdracht tussen professionals vindt bij opname beperkt plaats, waardoor men in het verpleeghuis onnodig het wiel opnieuw moet uitvinden. Bovendien is bekend dat slechte coördinatie van het opnameproces negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Een studie van Alzheimer Nederland (2019) geeft aan dat 50% van de mantelzorgers gebrek aan steun ervoer tijdens en na de opname van hun naaste.

Doel en werkwijze

Met dit actieonderzoek willen we de overgang van thuis naar het verpleeghuis voor mensen met dementie en hun mantelzorgers verbeteren. In co-creatie met alle betrokkenen (mantelzorgers, zorgprofessionals en actieonderzoekers) ontwikkelen we op cyclische wijze een regionale werkwijze voor opname van mensen met dementie in het verpleeghuis. Er ligt hierbij specifieke nadruk op:

  • informatieoverdracht
  • mantelzorgondersteuning

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Opname in het verpleeghuis De overgang naar het verpleeghuis is voor zowel mensen met dementie als hun naasten een ingrijpende gebeurtenis. Informatieoverdracht tussen professionals vindt bij opname beperkt plaats waardoor de zorgprofessionals in het verpleeghuis onnodig het wiel opnieuw moeten uitvinden en de mantelzorger zijn of haar verhaal steeds opnieuw moet vertellen. Bovendien is bekend dat slechte coördinatie van het opnameproces de negatieve gevolgen op de kwaliteit van leven van mensen met dementie vergroot. In een studie van Alzheimer Nederland (2019) geeft 50% van de mantelzorgers aan dat zij gebrek aan steun ervoeren tijdens en na de opname van hun naaste met dementie. Een reden hiervoor kan zijn dat de casemanager dementie vaak noodgedwongen de ondersteuning moet stoppen, omdat huidig beleid en financieringsstructuren deze zorg niet ondersteunen. Regionale samenwerking Systemische knelpunten in beleid en financiering staan een soepele overgang van de wijkzorg naar het verpleeghuis dus in de weg. Deze knelpunten worden extra urgent wanneer er bij opname sprake is van een overgang van de ene zorgaanbieder naar de ander. Het organiseren van een regionale werkwijze, die gezamenlijk gedragen wordt door zorgaanbieders, is dan ook essentieel om de kwaliteit van zorg bij opnames te verbeteren. Doel Doel van dit actieonderzoek is een regionale werkwijze – Hartelijk welkom! – te ontwikkelen, met en voor betrokkenen, voor een betere overgang van thuis naar het verpleeghuis voor mensen met dementie zodat zij beter gekend zijn en meer kwaliteit van leven ervaren, en mantelzorgers meer steun ervaren en beter omgaan met deze nieuwe situatie. Het agenderen en implementeren van noodzakelijke systemische randvoorwaarden, zoals beleid en financieringsstromen, om deze regionale werkwijze duurzaam te implementeren en op te schalen naar andere regio’s is een expliciet onderdeel van het actieonderzoek. Methode Door middel van actieonderzoek willen we op een cyclische wijze een regionale werkwijze voor opname van mensen met dementie in het verpleeghuis ontwikkelen, in co-creatie met alle betrokkenen, gefaciliteerd door een onderzoeksteam van zorgprofessionals, mantelzorgers en actieonderzoekers. Er ligt hierbij specifieke nadruk op (1) informatieoverdracht en (2) mantelzorgondersteuning. Dit actieonderzoek bestaat uit drie cycli. In alle cycli worden ervaringen van cliënten, mantelzorgers en professionals bij opname processen in beeld gebracht door het onderzoeksteam i.s.m. designers (observatie). Reflectie op opnameprocessen vindt in alle cycli plaats met direct betrokkenen (interviews en focusgroepen), met professionals en mantelzorgers (actieteam uitvoerders) en met bestuurders, beleidsmakers en financiers (actieteam change agents). Op basis van deze observaties en reflecties, wordt het opnameproces stapsgewijs doorontwikkeld (plannen, actie) in co-creatie met alle betrokkenen. In cyclus 2 en 3, coacht het actieteam uitvoerders hun collega professionals om de opnametrajecten volgens de nieuwe regionale werkwijze vorm te geven (cyclus 2), deze duurzaam te implementeren in de regio, en mogelijkheden voor opschaling naar andere regio’s te verkennen (cyclus 3). We hebben in dit actieonderzoek expliciet aandacht voor diversiteit, in alle fasen van het onderzoeksproces. Resultaat 1) Een nieuwe, toepasbare en overdraagbare regionale werkwijze voor samenwerking en informatieoverdracht bij opname van mensen met dementie in het verpleeghuis in de regio, en adequate ondersteuning van de mantelzorger gedurende en na het opnameproces. En 2) het agenderen en implementeren van noodzakelijke systemische randvoorwaarden om deze werkwijze duurzaam in te bedden in de regio, en deze op te schalen naar andere regio’s, zodat de persoon met dementie en zijn/haar naaste beter ondersteund wordt in het opnameproces.

Kenmerken

Projectnummer:
05160062010011
Looptijd: 73%
Looptijd: 73 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. A.M. van Haeften
Verantwoordelijke organisatie:
ActiVite
Afbeelding

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. Vanuit het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg financieren we projecten die experimenteren met vernieuwing van zorgprocessen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.