Mobiele menu

IMPROVE!

Projectomschrijving

Persoonsgerichte Essentiële Zorg (EZ) is het hart van de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. De kwaliteit van deze zorg is van groot belang voor alle patiënten en cliënten die deze zorg dagelijks van hen ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld over zorg bij pijn, zorg voor wonden, maar ook het overdragen van zorg na een dienst of bij transitie naar een andere zorgsetting in de keten. Deze zorg hoort volgens het best beschikbare bewijsmateriaal, klinische expertise en de voorkeur van de patiënt gegeven te worden (evidence based practice).

Leren en verbeteren

In de waan van de dag is het echter lastig voor verpleegkundigen en verzorgenden om te reflecteren op hun dagelijks handelen. Een belangrijke stap is het creëren van een leercultuur waarin continue feedback op reeds geregistreerde informatie centraal staat. Dan is registreren geen last, maar een lust om mee te leren en verbeteren. Door te reflecteren kunnen zij elke dag weer kijken naar hun werk en kunnen zij  nagaan welke zorg daadwerkelijk ‘Evidence based’ is en op welke kwaliteitsaspecten zij met elkaar kunnen leren en verbeteren.

Leercultuur ontwikkelen

In dit onderzoek willen we inzicht krijgen in bestaande aanbevelingen om verpleegkundige handelingen te doen of juist te laten op drie verpleeg sensitieve thema’s: pijn, wondzorg en participatie bij de overdracht van zorg. Daarnaast zal er in de deelnemende instellingen een leercultuur voor Evidence Based Quality Improvement worden ontwikkeld binnen teams, waarin de bestaande aanbevelingen worden gebruikt om te komen tot de beste Essentiële Zorg. In dit onderzoek zal het onderwijs (zowel HBO als MBO) samenwerken met de praktijk (ziekenhuis en thuiszorg). Belangrijke partners zijn V&VN en Vilans. Na afronding van dit onderzoek ligt de basis klaar om andere verpleegsensitieve thema’s op een zelfde wijze en met een zelfde leercultuur continu te verbeteren.

Film EBP-cultuur in het verpleeghuis

Bekijk de korte film over de EBP-cultuur in het verpleeghuis op YouTube:

Afbeelding
Screenshot video EBP-cultuur in het verpleeghuis

Interview

In een interview vertelt verplegingswetenschapper Jeltje Giesen meer over effectief leren. ‘Een mbo-student wil misschien vooral praktische handvatten voor handelingen aan het bed doen. Een hbo-student heeft daarbij misschien meer behoefte aan achtergrond informatie.'

> Lees het interview

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Probleem Continu werken aan kwaliteitsverbetering om te komen tot persoonsgerichte Essentiële Zorg (EZ) vormt een uitdaging voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&V). Het is lastig om in de waan van de dag te reflecteren op eigen handelen en het lijkt vaak een taak die er bij komt in plaats van er bij hoort. Persoonsgerichte EZ is het hart van de dagelijkse praktijk van V&V. Internationaal staat EZ bekend als Fundamentals of Care. Hierin staat de relatie met de patiënt/cliënt centraal. Aanvullend worden in dit raamwerk drie domeinen onderscheiden; fysiek, psychosociaal en relationeel. Rondom deze kern is een schil waarin het beleid en systeem een plek krijgen (zie bijlage 2, figuur). Dagelijks registreren V&V voor patiënten/cliënten fysieke & psychosociale uitkomsten (verpleeg sensitieve uitkomsten) in ICT systemen. Helaas wordt dit nu vaak nog alleen gebruikt voor externe transparantie. Echter deze data ook goed bruikbaar voor interne en continue kwaliteitsverbetering, waarbij de nieuwste inzichten gecombineerd worden met de lokale context. Evidence Based Quality Improvement (EBQI) is een methode die leidt tot een cultuur waarin continu geleerd en gebruik gemaakt wordt van geregistreerde data en nieuwste inzichten. Dit past ook in het vernieuwde beroepsprofiel V&V. Helaas is momenteel in onderwijs & praktijk weinig kennis en ervaring met EBQI waardoor tradities en gewoontes in stand blijven. Hierdoor krijgen patiënten/cliënten soms onnodige zorg. Doel Met IMPROVE! willen we nagaan hoe een EBQI-leercultuur binnen teams met V&V in het ziekenhuis en de wijk gecreëerd kan worden, zodat zij continu persoonsgerichte EZ kunnen verbeteren. We beginnen met vijf uitkomsten, geprioriteerd door de beroepsvereniging V&VN, en die allen EZ betreffen: pijn, wond, vallen, delirium en participatie bij overdracht. Met de nieuwste inzichten en ontwikkelde producten uit IMPROVE! versterken we de kennisinfrastructuur met een interactief kennisplein. Dit kennisplein kan later met andere verpleeg sensitieve uitkomsten worden uitgebreid. Plan van aanpak In IMPROVE! werken we met de Design Based Research (DBR) benadering. Kenmerkend hierin is de systematische aanpak van het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van interventies als oplossingen voor complexe vraagstukken in de onderwijsleerpraktijk. Werkpakket 1: Verkennend onderzoek naar praktische aanbevelingen voor EZ en ondersteunende EBQI-tools, en de wijze waarop we dit beschikbaar kunnen stellen met behulp van een interactief kennisplein. Werkpakket 2: Methodiek voor het ontwikkelen van EBQI-leercultuur Werkpakket 1 Doelstelling: Bestaande aanbevelingen over persoonsgerichte EZ en ondersteunende EBQI-tools verzamelen en ontsluiten, zodat deze toegankelijk zijn voor praktijk & onderwijs van V&V door een interactief kennisplein. In de eerste fase van DBR zullen we op verschillende manieren zoeken naar aanbevelingen betreffende de vijf geprioriteerde verpleeg sensitieve uitkomsten. Dit betreft o.a. literatuuronderzoek, verzamelen en bundelen van aanbevelingen uit richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en CAT (Critical Appraised Topic) boeken. Daarnaast zullen we zoeken naar ondersteunende en vooral praktische EBQI-tools. Hierbij valt te denken aan een checklist voor het beoordelen van een CAT of een EBQI-project en QI-runcharts en QI-dashboards. Gevonden aanbevelingen worden in een database verzameld en voorgelegd aan cliënten/patiënten. Met de adviesgroep, die meerdere malen bijeenkomt, wordt tenslotte een pakket van eisen samengesteld en advies gegeven over de inhoud, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het kennisplein. Werkpakket 2 Doelstelling: Nagaan hoe een EBQI-leercultuur binnen teams met V&V in ziekenhuizen en de wijk gecreëerd kan worden, zodat zij in staat zijn om continu EZ te kunnen verbeteren. Deelnemers: 3 ziekenhuizen en 2 wijkzorginstellingen (allen met 2 teams) met zowel MBO en HBO V&V. Fase 1 van DBR wordt afgerond door het kiezen van een werkzame methode voor V&V voor het ontwikkelen van een EBQI-leercultuur. Tevens nemen we voormetingen af met meetinstrumenten waarin kennis, vaardigheden en houding m.b.t. EBQI centraal staan. In fase 2 gaan 10 teams aan de slag met één van de vijf verpleeg sensitieve uitkomsten. De uitkomst wordt gekozen door het team samen met vertegenwoordigers van patiënten en cliënten tijdens een zogenaamde patiënten wandeling. In deze fase is er een interne coach vanuit de instelling en een externe coach vanuit het HBO of MBO onderwijs betrokken. In fase 3 evalueren en reflecteren we met de teams en coaches op het creëren van de EBQI- leercultuur in focusgroep interviews. Opnieuw nemen we de meetinstrumenten af. Centraal voor ons staat het opdoen van kennis over hoe een EBQI-leercultuur voor het continu leren en verbeteren van kwaliteit van zorg in teams van V&V gecreëerd kan worden. Door te kiezen voor Essentiële Zorg, en dus het hart van het vak, sluiten we aan bij de belevingswereld en de intrinsieke drijfveer van V&V.

Kenmerken

Projectnummer:
516022518
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. G.J. Huisman - de Waal PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Leren en verbeteren

Nieuwe kennis en innovaties onderdeel maken van de dagelijkse praktijk kan alleen als zorgprofessionals en zorgorganisaties duurzaam en systematisch leren en verbeteren. Daarom financieren we 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.