Mobiele menu

Informatiestandaard Slaap-waakritme als afgeleid product bij de V&VN richtlijn verstoord slaapwaakritme

Projectomschrijving

In 2021 is de kwaliteitsstandaard/richtlijn ‘Zorg voor gezonde slaap en zorg voor slaapproblemen’ vastgesteld. Van verpleegkundigen en verzorgenden wordt verwacht dat zij deze kennis gaan toepassen in de dagelijkse praktijk bij de patiëntenzorg. Dit betekent onder andere ook dat de registratie ofwel het verslagleggingsproces hierop aan moet sluiten.

Doel en werkwijze

Daarom is in dit project aansluitend op de kwaliteitsstandaard/richtlijn een kernset met een beslisboom ontwikkeld passend bij:

  • het informatiemodel dat landelijk is vastgesteld (zorginformatiebouwstenen en SNOMED CT), en in het verlengde hiervan passend bij:
  • de informatiestandaard eOverdracht

Via deze kernset met beslisboom zijn – samen met richtlijnexperts en verpleging en verzorging – afspraken gemaakt over welke gegevens met betrekking tot gezonde slaap en slaapproblemen hoe moeten worden vastgelegd. De aanbevelingen uit de kwaliteitsstandaard/richtlijn zijn daarbij leidend. Het doel van deze afspraken is dat de verslaglegging eenduidig wordt, zodat gegevensuitwisseling en hergebruik voor kwaliteitsdoeleinden tot stand komt.

Producten

  • De kernset en beslisboom worden beschikbaar gesteld via de klinisch redeneertool Nursingguide.
  • Om meer zicht te krijgen op de belemmerende en bevorderende factoren als de kernset geïmplementeerd wordt, is een contextanalyse op verschillende niveaus (via het interoperabiliteitsmodel) uitgevoerd. In totaal participeerden 12 zorgverleners uit 11 zorgorganisaties, verdeeld over de ziekenhuiszorg (AGZ), de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verstandelijk gehandicapten zorg (VGZ) en de ouderenzorg (zowel verpleeghuiszorg intramuraal als wijkverpleging extramuraal: VVT). Uit de contextanalyse blijkt dat er geen eenduidig beleid en aanpak in de participerende organisaties aanwezig om kennis en zorg rondom slaap vorm te geven.

Aanbevelingen

Om er voor te zorgen dat de kernset inclusief beslisboom geïmplementeerd wordt, pakt V&VN de volgende aanbevelingen uit dit project op:

  • vergroten van kennis met betrekking tot zorg voor gezonde slaap en slaapproblemen en de verslaglegging
  • stimuleren van eenduidige verslaglegging rondom slaap: de kernset inclusief beslisboom is onderdeel van de informatiestandaard eOverdracht
  • stimuleren van de implementatie van de informatiestandaard eOverdracht

Interview

‘Als er goede systemen zijn, kunnen patiënten en familie zelf de verslaglegging inkijken en er gegevens aan toevoegen. Het zorgt voor meer regie van patiënten en naasten bij het zorgproces.’ Wolter Paans en Renate Kieft vertellen hoe eenduidige vaktaal en betere elektronische systemen leiden tot betere zorg.

> Lees het interview


Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

-in document

Samenvatting van de aanvraag

Van verpleegkundigen en verzorgenden wordt verwacht wordt dat zij klinisch redeneren in hun dagelijkse praktijk. Uit onderzoek blijkt echter dat de wijze waarop het verpleegkundig proces is vormgegeven in het elektronisch zorgdossier niet aansluit bij deze dagelijkse praktijk. Om er voor te zorgen dat verpleegkundigen beter worden ondersteund in het klinisch redeneerproces vanuit het elektronisch dossier, zet V&VN in op de ontwikkeling van informatiestandaarden. Een informatiestandaard is een verzameling afspraken die er voor moeten zorgen dat de zorginformatie over het desbetreffende onderwerp uniform en met de juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen (zie: https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/ ). V&VN ontwikkelt informatiestandaarden voor verschillende use cases. Zo is een informatiestandaard voor de overdracht ontwikkeld (de eOverdracht). Maar er worden ook informatiestandaarden ontwikkeld die inzetten op het klinisch redeneerproces. De informatiestandaarden die gericht zijn op het klinisch redeneren zijn opgebouwd uit beslisbomen (inclusief beslisregels) en gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen (zib). Via beslisbomen worden klinische besluiten gevisualiseerd in stroomdiagrammen. Dat wil zeggen dat een klinisch probleem en de daarmee samenhangende beslissingen op logische wijze en in chronologische volgorde (conform de fasen van het klinisch redeneerproces) worden gerangschikt. Op dit moment wordt een kwaliteitsstandaard in de vorm van een richtlijn voor het thema Slaap-waakritme ontwikkeld. Op basis van deze richtlijn wordt een informatiestandaard voor het thema slaapwaak-ritme opgesteld om de implementatie van de standaard te stimuleren. Ter voorbereiding van de implementatie wordt een contextanalyse uitgevoerd in twee zorgorganisaties, waardoor helder wordt wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn voor implementatie van de informatiestandaard. Voor de ontwikkeling van de informatiestandaard doorlopen V&VN en Nictiz de processen zoals beschreven in dit plan van aanpak. Dit project levert de volgende eindresultaten op: • Informatiestandaard voor thema slaapwaak-ritme bestaande uit: - zorggegevens uit het zorgproces zijn gedefinieerd waar mogelijk via zorginformatiebouwstenen t.b.v. elektronisch zorgdossier en gecodeerd op basis van SNOMED CT. - Functioneel ontwerp met daarin beschrijving van use cases (verslaglegging en beslissingsondersteuning) - beslisbomen ter ondersteuning van (verpleegkundige) zorg • De informatiestandaard is geaccordeerd door de beroepsgroep V&VN. • De contextanalyse is uitgevoerd in twee organisaties (wijkverpleging en intramuraal): - Overzicht van de organisatiebeleid en proces van verpleegkundige zorg - Overzicht van de huidige registratiemogelijkheden in het EPD - Inzicht in de gebruikte applicaties en de mogelijkheid van inbouwen van informatiestandaard

Kenmerken

Projectnummer:
516004028
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. R. Kieft
Verantwoordelijke organisatie:
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Afbeelding

Kwaliteitsverbetering in de V&V

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals en de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom ondersteunen we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen.