Mobiele menu

Ontwikkeling generieke aanbevelingen digitale zorg

Projectomschrijving

Het Zorginstituut heeft op verzoek van de minister van VWS de ontwikkeling van een generieke module Digitale Zorg op de Meerjarenagenda geplaatst.

Doel en werkwijze

In dit project maken patiënten- en beroepsorganisaties en richtlijnexperts een gebruikersvriendelijk en wetenschappelijk onderbouwd hulpmiddel (generieke module) voor het omgaan met en toepassen van digitale zorg op afstand. Ze ontwikkelen een generieke module die kan worden opgenomen in andere kwaliteitsstandaarden. Ze volgen daarbij de AQUA-leidraad. De te ontwikkelen generieke module is het uitgangspunt voor een effectieve, doelmatige en cliëntgerichte digitale zorgorganisatie voor alle zorgsectoren.

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd door Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten, het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Juiste Zorg in de Juiste vorm op de Juiste plek. Digitalisering verandert de zorgverlening en digitale zorgvormen vormen steeds vaker integraal onderdeel van het reguliere zorgproces. De Covid-19 pandemie heeft dat proces versneld. Digitale zorg wordt breed gezien als waardevol. Zowel voor de kwaliteit van leven en zorg als in termen van doelmatigheid. Om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven borgen, óók als die helemaal of deels via digitale hulpmiddelen wordt ingevuld, is vanuit VWS behoefte aan beschrijving van randvoorwaarden en aanbevelingen. Voor specifieke zorgbehoeften moeten die worden opgenomen in de corresponderende richtlijnen, maar belangrijke aspecten van goede digitale zorg hebben een meer generiek karakter; ze gelden ongeacht het type zorg. Het is, o.a. met het oog op consistentie, van belang dergelijke algemene principes en breed gedeelde randvoorwaarden af te stemmen en te bundelen. Het Zorginstituut heeft de ontwikkeling van een generieke module Digitale zorg op de Meerjarenagenda geplaatst en Patiëntenfederatie Nederland gevraagd om het voortouw te nemen in de ontwikkeling van een dergelijk kwaliteitsinstrument. Patiëntenfederatie Nederland heeft aangegeven die vraag te willen invullen door met veldpartijen de mogelijkheid te nemen om met elkaar tot consensus/overeenstemming te komen over de generieke aanbevelingen (gebaseerd op algemene principes en breed gedeelde randvoorwaarden) voor het goed inzetten van digitale zorg. In aansluiting op de organisatie van zorg en met als resultaat een afwegingskader en handvatten die de praktijk dienen. De Juiste Zorg in de Juiste vorm op de Juiste plek. Wat uiteindelijk de best bestendig passende vorm is, zal gedurende het proces en in continue afstemming met betrokken veldpartijen worden bepaald. De ambitie is om te komen tot generieke aanbevelingen die richting geven aan en te verwerken zijn tot een generieke module. Essentieel daarbij zijn de lessen die geleerd worden uit de 6 projecten uit de call Zorg op Afstand van ZonMw programma Kwaliteit van Zorg: ondersteuning Zorginstituut. Hieruit moeten we kunnen leren of een dergelijk kwaliteitsinstrument daadwerkelijk passend is om de ontwikkeling en implementatie van Digitale zorg te ondersteunen. Belangrijke voorwaarde is dat de generieke aanbevelingen expliciet ingaan op de aansluiting bij de behoefte en situatie van de cliënt vanuit het perspectief van de cliënt, en aansluiten bij het samen beslissen tussen cliënt en zorgverlener. Het project om te komen tot de generieke aanbevelingen voert Patiëntenfederatie Nederland samen uit met het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (samenwerkingsovereenkomsten zijn in voorbereiding en worden voor de start van het project ondertekend). Daarnaast worden partijen zoals V&VN, Akwa GGZ (de alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg), de NVZ, de NFU, ZKN, de KNOV, Nictiz en Zorgverzekeraars Nederland betrokken bij de totstandkoming van de generieke aanbevelingen. Het project past binnen het ZonMw-programma Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut. Doel van dat programma is om Zorginstituut Nederland en het werkveld via ontwikkeling, onderzoek en implementatie te ondersteunen met bruikbare kennis en instrumenten om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Kenmerken

Projectnummer:
516012526
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. K. Spijkers
Verantwoordelijke organisatie:
Patiëntenfederatie Nederland
Afbeelding

Zorg op afstand opnemen in richtlijnen

Het is belangrijk dat aanbevelingen over face-to-face vervangende zorg op afstand worden opgenomen in bestaande richtlijnen. Daarom financieren we 7 projecten waarin ervaringen met zorg op afstand worden opgenomen in richtlijnen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.