Mobiele menu

Stimulerend klimaat voor bewoners van het zorgcentum

Projectomschrijving

In dit verbetertraject wordt een reeds bestaand zorgproces uit het verpleeghuis vertaald naar het zorgcentrum. Deze verandering is een cultuurverandering voor alle betrokkenen: de bewoner en naasten, medewerkers, professionals & vrijwilligers van tanteLouise en alle eerstelijnszorgprofessionals. Kortom, een complex vraagstuk over interprofessionele samenwerking.

Doel

Ons doel is dat de bewoners zo lang mogelijk in staat gesteld worden om een betekenisvol en actief leven te leiden, ook als zij (potentieel) kwetsbaar zijn.

Methode

In dit participatief actieonderzoek (uitgevoerd door UKON) wordt in samenspraak met bewoners, verzorgenden en alle overige betrokkenen gewerkt aan de verandering. Per cyclus wordt het aantal betrokkenen uitgebreid. De eerste cyclus wordt opgestart met de bewoners en verzorgenden van een locatie van tanteLouise, samen met de huisartsengroep De Poort. In de daarop volgende rondes wordt dit uitgebreid naar de behandelaren in de eerste lijn.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Ouderenzorg moet proactief en goed afgestemd worden zodat de juiste zorg op de juiste plaats geleverd kan worden. Zo lang mogelijk thuis en wanneer dit niet meer zelfstandig mogelijk is in een meer beschutte of beschermende omgeving. Er ontstaan steeds meer tussenvormen tussen thuis en het verpleeghuis om deze zorgvraag te beantwoorden. Het zorgcentrum is een voorbeeld van een beschermde woonomgeving waar ingespeeld kan worden op complexe zorgvragen van kwetsbare ouderen. Gezien het grote aantal betrokkenen binnen het zorgcentrum en professionals van buitenaf is een goede interprofessionele samenwerking van alle betrokken partijen gericht op het behoud van zelfredzaamheid en eigenwaarde van de bewoners van cruciaal belang. In dit verbetertraject wordt het reeds bestaande zorgproces ‘Stimulerend klimaat’ zoals dit door tanteLouise voor het verpleeghuis ontwikkeld is vertaald en geïmplementeerd in zorgcentrum Stuijvenburgh te Bergen op Zoom. Het verbeteren van het zorgproces in het zorgcentrum is complex vraagstuk in de organisatie van zorg en vraagt een cultuurverandering met daarbij behorende interprofessionele samenwerking van alle betrokkenen. In de sociale innovatie ‘Stimulerend klimaat’ ligt de nadruk op het benutten van capaciteiten van bewoners en het inzetten van externe en interne compensatiestrategieën om de zelfredzaamheid te vergroten en impact van kwetsbaarheid te verminderen. Dit zal leiden tot behoud van voldoende fysiek, psychisch en sociaal functioneren. Een proactieve aanpak om gezondheid te bevorderen helpt onnodige opnames in het verpleeg- of ziekenhuis uit te stellen of zelfs te voorkomen. Dit is noodzakelijk om bij te dragen aan toekomstbestendige ouderenzorg waarin de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar blijft. Het resultaat van dit onderzoek is dan ook breder dan de context van het betrokken zorgcentrum Stuijvenbuorgh te Bergen op Zoom. Het draagt bij aan de verbetering van regionale en nationale zorg voor bewoners in zorgcentra en andere woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis. Participatief actieonderzoek ondersteunt dit verbetertraject omdat het op een gestructureerde wijze vormgeeft aan het in de praktijk leren en verbeteren, in samenwerking met alle betrokkenen, bewoners, familieleden, zorgmedewerkers, huisartsen en eerstelijns behandelaars. Het actieonderzoek bestaat uit 4 cycli van ieder vijf maanden doorlopen gevolgd door een evaluatie van vier maanden. Elke verbetercyclus bestaat uit de fasen; observatie, reflectie, planning en actie en in elke cyclus breidt het aantal deelnemers aan het actieonderzoek uit. De acties richten zich in elke cyclus op het realiseren van een stimulerend klimaat en op de interprofessionele samenwerking. Kennisoverdracht vindt plaats door het ontwikkelen en verspreiden van 2 producten: 1) Implementatiewijzer: Stimulerend klimaat in het zorgcentrum en 2) Factsheet: Geleerde lessen over het verbeteren van de organisatie van zorg.

Kenmerken

Projectnummer:
05160062010010
Looptijd: 84%
Looptijd: 84 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. A. Persoon
Verantwoordelijke organisatie:
TanteLouise
Afbeelding

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. Vanuit het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg financieren we projecten die experimenteren met vernieuwing van zorgprocessen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.